اعضای هیئت مدیره
حسين   شفيعي
سمت : رئيس هيات مديره
نمایش جزییات
حسن   نشان زاده مقدم
سمت : نائب رئيس هيأت مديره و مديرعامل
نمایش جزییات
ابراهيم   عليزاده
سمت : عضو هيأت مديره و مدير مالي
نمایش جزییات
احسان   الداغي
سمت : عضو هيأت مديره
نمایش جزییات
سيد حميد  زارع
سمت : عضو هيأت مديره
نمایش جزییات