معرفي واحد
معرفي واحد
اداره پژوهش و فناوري پتروشيمي اروند متولي اصلي تعريف ، تصويب و مديريت اجراي فعاليتهاي پژوهشي در راستاي اهداف استراتژيك مجتمع مي باشد. اين اداره سعي دارد در كنار ساير واحدهاي مجتمع و با ايجاد شبكه تبادل اطلاعات با مراكز علمي، پژوهشي و صنعتي معتبر داخلي و خارجي، پيش‌نيازها و ملزومات دستيابي شركت به كسب جايگاهي شايسته در سطح بين‌المللي را در زمينه توليد و توسعه محصول، با در نظر گرفتن توسعه زنجيره ارزش با رويكرد توسعه پايدار ، فراهم آورد. همچنين اين اداره، آمادگي حمايت از عناوين پژوهشي براي پايان نامه هاي مقاطع تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد و دكتري در راستاي استراتژي هاي شركت پتروشيمي اروند را دارد.