فرم هاي پيشنهاد پروژه هاي پژوهشي
فرم هاي پيشنهاد پروژه هاي پژوهشي
پژوهشگران محترم به اين نكته دقت فرمايند كه قبل از ارسال فرم كامل پيشنهاد پژوهشي، ابتدا فرم پيش پروپوزال را تكميل و به اداره پژوهش و فناوري پتروشيمي اروند ارسال نمايند. در نهايت پس از دريافت موافقت اوليه با توجه به اولويت و اهميت طرح از طرف اين اداره، اقدام به ارسال فرم كامل پيشنهاد پژوهشي نمايند. در صورت تصويب، قرارداد پژوهشي منعقد خواهد شد.