فرم دريافت ايده هاي نوآورانه
فرم دريافت ايده هاي نوآورانه
اداره پژوهش و فناوري پتروشيمي اروند در راستاي رسالت خود جهت ايجاد جريان نوآوري و ايجاد شكوفايي خلاقيت در صنعت و در ميان واحدهاي مجتمع پتروشيمي اروند از دريافت ايده هاي نوآورانه استقبال مي نمايد. در صورت تاييد ايده بر اساس ميزان سودآوري/كاهش هزينه تقدير خواهد شد.

دانلود فرم دريافت ايده