اولويت هاي پژوهشي
اولويت هاي پژوهشي
1. بومي سازي غشاء تبادل يوني مورد استفاده در الكترولايزرهاي كارخانه كلر آلكالي
2. پوشش دهي آند و كاتدهاي الكترولايزرهاي كارخانه كلر آلكالي
3. شبيه سازي رآكتور اكسي كلريناسيون اتيلن كارخانه EDC/VCM
4. طراحي و ساخت Set up تست سياليت كاتاليست رآكتور اكسي كلريناسيون اتيلن كارخانه EDC/VCM
 5. طراحي و ساخت پايلوت رآكتور اكسي كلريناسيون اتيلن كارخانهEDC/VCM
6. طراحي و ساخت پايلوت رآكتور EPVC كارخانه PVC
  7. ايجاد ارزش افزوده براي Waste Liqud كارخانهEDC/VCM
  8. طراحي مجدد و بهينه كردن فرآيند واحد هاي كارخانه EDC/VCM جهت كاهش توليد Waste Liqud
  9. مطالعه كامل و امكان سنجي فني و اقتصادي كامپاندينگ PVC پتروشيمي اروند
10. بومي سازي ماده شيميايي هيدروكسي پروپيل متيل سلولز (Hydroxypropyl methyl cellulose) با ميزان متوكسي 27-30 درصد وزني و ميزان هيدروكسي پروپيل 6- 7/5 درصد وزني با كاربرد عامل معلق ساز در فرآيند توليدSPVC
  11. بومي سازي ماده شيميايي پلي وينيل استات با درجه هيدروليز 78/5 الي 81/5 درصد وزني با كاربرد عامل معلق ساز در فرآيند توليدSPVC
  12. بومي سازي ماده شيميايي پلي وينيل استات با درجه هيدروليز 54 الي 57 درصد وزني با كاربرد عامل معلق ساز در فرآيند توليدSPVC
  13. بومي سازي ماده شيميايي دي – 2 – اتيل هگزيل پروكسي دي كربنات با ماده فعال 60 درصد وزني امولسيوني در آب و متانول با كاربرد آغازگر در فرآيند توليدSPVC
  14. بومي سازي ماده شيميايي با نام دي ايزو دسيل سولفوساكسينات سديم با ماده فعال 63-67 درصد وزني محلول در هيدروالكل با كاربرد امولسيفاير در فرآيند توليدEPVC
  15. بومي سازي ماده شيميايي مخلوط آلكان هاي سولفونات سديم بر پايه پارافين خطي با طول متوسط زنجيره 15 كربن با كاربرد امولسيفاير در فرآيند توليدEPVC
  16. بومي سازي ماده شيميايي با نام پليمر فرمالدهيد با 1-نفتالنول در محلول قليايي پلي وينيل الكل با كاربرد پوشش رآكتورSPVC
  17. بومي سازي ماده شيميايي 1 و 4 - دي هيدروكسي بنزن با نام هيدروكينون (Hydroquinone) با كاربرد بازدارانده (Inhibitor)
18. بومي سازي ماده شيميايي مخلوط عمده هيدروكربنهاي ترپن مونوسيكليك با نام دپانول (Depanol) با كاربرد بازدارانده (Inhibitor)
19. بومي سازي ماده شيميايي آلفا - سلولز (Alpha-Cellulose) با كاربرد تشكيل سطوح متخلخل جاذب ذرات جامد معلق در آب نمك
20. بومي سازي ماده شيميايي ترشيو بوتيل پيروكتكول (4-tert-butyl pyrocatechol) با كاربرد اختتام دهنده (Stopper) در فرآيند توليد SPVC با نام تجاري T.B.C
21. بومي سازي ماده شيميايي پتاسيم پرسولفات (K2S2O8) با نام تجاري KPS با كاربرد آغازگر در فرآيند توليدEPVC
  22. بومي سازي ماده شيميايي پلي آمين آليفاتيك اصلاح شده قابل حل در محلول آلي با كاربرد Hardner در رزين پوشش رآكتورEPVC
  23. بومي سازي ماده شيميايي رزين اپوكسي با وزن مولي 900 گرم بر مول با نام با كاربرد Laquer در رزين پوشش رآكتور EPVC
24.افزايش سيكل كاري راكتورهاي امولسيوني E-PVC در راستاي افزايش ظرفيت