فني - فرآيندي

1- افزايش سيكل كاري راكتورهاي امولسيوني E-PVC در راستاي افزايش ظرفيت

1- افزايش سيكل كاري راكتورهاي امولسيوني E-PVC در راستاي افزايش ظرفيت

شرح نياز:

واحد پليمريزاسيون از بخش هاي مهم واحد (E-PVC) Emulsion PVC مي باشد كه شامل فرايند توليد پي وي سي از طريق پليمريزاسيون امولسيوني خوراك مونومر وينيل كلرايد به همراه امولسيفاير، آغازگر، بافر و آب در 3 راكتور لوله اي بصورت موازي است كه بصورت يك سيكل كاري 14 روزه به حالت پيوسته طراحي شده است. در انتهاي سيكل كاري بدليل تشكيل رسوب روي جداره راكتور و موانع انتقال حرارت، يك سيكل 3 روزه جهت تميزكاري در نظر گرفته شده است. ارائه راهكارهاي براي افزايش مدت زمان سيكل كاري راكتورهاي امولسيوني E-PVC و كاهش سيكل تميزكاري در راستاي افزايش ظرفيت واحد مورد نياز است