بومي سازي
o مواد شيميايي

 o كالا

 o خدمات
سياست راهبردي پتروشيمي اروند در صورتي كه امكان تهيه اجناس و قطعات در داخل كشور وجود داشته باشد؛ حمايت از ساخت داخل و بومي سازي است و اداره پژوهش وفناوري با همراهي كميته ساخت داخل جهت تامين مواد شيمايي، كالا و خدمات صنعتي پتروشيمي اروند از منابع توليدي داخل كشور با شرط كيفيت و قيمت قابل رقابت در مقايسه با ديگر تامين كنندگان خارجي استقبال مي نمايد. جزئيات فني اوليه مورد نياز براي هر مورد در ادامه آمده است. مراحل ارزيابي اوليه بسته به مورد انتخابي شامل آناليز خواص و تست در مقياس پايلوت مي باشد. در صورت تاييد، جهت تست ميداني اقدام خواهد شد.

o مواد شيميايي

1) هيدروكسي پروپيل متيل سلولز

مشخصات فني: ميزان متوكسي 27-30 درصد وزني و ميزان هيدروكسي پروپيل 6- 7/5 درصد وزني
كاربرد: عامل معلق ساز در فرآيند پليمريزاسيون توليدSPVC
نام تجاري: Methocell يا Metolose

2) پتاسيم پرسولفات مشخصات فني: خلوص بالاي 99 درصد وزني
كاربرد: آغازگر در فرآيند پليمريزاسيون توليدEPVC
نام تجاري: kps

 o كالا

1) غشاء (ممبراين) تبادل يوني

مشخصات فني: داراي ابعاد 2460 mm × 1310 mm
شرح نياز:
صنعت كلر-آلكالي يكي از بزرگترين فناوريهاي الكتروشيميايي و استراتژيك در جهان به شمار ميآيد كه توليدات عمدة آن كلر، سود و آب ژاول مي باشد. كلر و سود ، دو محصول مهم اين صنعت در شمار محصولات شيميايي پرمصرف جهان قرار دارند. فرايند كلر-آلكالي به روش غشايي، اقتصادي ، سازگار با محيط زيست براي توليد گاز كلر و سود سوزآور است. غشاهاي تبادل يون ، اجازه عبور مولكولهاي آب و يونهاي تك ظرفيتي مثبت سديم را مي دهد. ساخت و بومي سازي غشاهاي تبادل يون (غشاي پرفلوروسولفونات و كربوكسيلات دو لايه) پتروشيمي اروند با خواص شيميايي و فيزيكي مناسب مورد نياز مي باشد.

  o خدمات

1) ساخت ، تعمير و پوشش دهي آند و كاتدهاي الكترولايزرهاي كارخانه كلر آلكالي

شرح نياز:
آندهاي تيتانيومي وكاتدهاي نيكلي با پوششي از آلياژ اكسيد فلزات با نام تجاري Mixed Metal oxides (MMO) در واحد كلر-آلكالي پتروشيمي اروند كاربرد دارند. ساخت ، تعمير ، پوشش دهي اين الكترودها به منظور كاهش مصرف برق ، افزايش دانسيته جريان ، كاهش ولتاژ سل ، افزايش طول عمر ، فعاليت الكتروكاتاليستي و مقاومت به خوردگي بالا، كاهش ميزان كلرات و اكسيژن توليدي در محفظه آند مد نظر مي باشد