ارزش افزوده
1)  ايجاد ارزش افزوده براي Liquid Waste كارخانهEDC/VCM )

2) مطالعه كامل و امكان سنجي فني و اقتصادي كامپاندينگPVC
1) ايجاد ارزش افزوده براي Liquid Waste كارخانهEDC/VCM

شرح نياز:
محصولات واكنش هاي جانبي ناخواسته در واحدهاي مختلف در كارخانهEDC/VCM تحت عنوان Waste Liquid و به لحاظ اختلاف نقطه جوش بصورت تركيبات High Boil و Low Boil در مخازن ذخيره جمع آوري مي شود و تا حد امكان به عنوان سوخت كوره جهت توليد بخار سوزانده مي شود. در صورت تجمع بيش از حد و ايجاد مشكلات توقف توليد، ارائه راهكار براي ايجاد ارزش افزوده جهت استفاده از Liquid Waste كارخانه EDC/VCM مطابق الزامات محيط زيست مورد نياز است و امكان سنجي فني و اقتصادي روش هاي مختلف ايجاد ارزش افزوده براي استفاده از Liquid Waste در داخل و برون مجتمع اولويت دارد.

2) مطالعه كامل و امكان سنجي فني و اقتصادي كامپاندينگPVC

شرح نياز:
با توجه به قابليت توليد گريدهاي مختلف در پتروشيمي اروند و با توجه به تنوع از محصولات و كاربردهاي PVC، مي توان بازار جديدي براي فروش محصول نهايي PVC جهت كاربردهاي متنوع را دنبال كرد. لذا پتروشيمي اروند در نظر دارد به كامپاند سازي و توليد گرانول هاي آميزه سازي شده، به عنوان يك محصول مياني صنايع پايين دستي و صنايع بالا دستي روي آورد و بجاي صادرات خام پودر PVC، به عنوان محصول با ارزش افزوده بالاتر اقدام نمايد.