طراحي وساخت
1) طراحي و ساخت پايلوت واحد E-PVC كارخانهPVC

1) طراحي و ساخت پايلوت واحد E-PVC كارخانهPVC

شرح نياز:

فرايند واحد (E-PVC) Emulsion PVC پتروشيمي اروند به بخش هاي اصلي محلول سازي مواد شيمايي، پليمريزاسيون و بازيافت مونومر واكنش نكرده، تغليظ لاتكس و خشك كن تقسيم مي شود. بخش پليمريزاسيون از بخش هاي مهم اين واحد مي باشد كه شامل فرايند توليد پي وي سي از طريق پليمريزاسيون امولسيوني خوراك مونومر وينيل كلرايد به همراه محلول امولسيفاير و آغازگر در راكتور لوله اي بصورت حالت پيوسته است. در راستاي ارزيابي خواص پودر و Recipe شارژ به راكتور ، توسعه گريد و تست مواد شيمايي، طراحي و ساخت پايلوت واحدE-PVC كارخانهPVC مورد نياز است.
2)...