طراحي وساخت
1) طراحي و ساخت پايلوت رآكتور اكسي كلريناسيون اتيلن كارخانهEDC


2) طراحي و ساخت پايلوت واحد E-PVC كارخانهPVC

1) طراحي و ساخت پايلوت رآكتور اكسي كلريناسيون اتيلن كارخانهEDC

شرح نياز:

واحد اكسي كلريناسيون شامل فرايند توليد دي كلرواتيلن از خوراك اسيد كلريدريك و اكسيژن و اتيلن است فرايند به دو بخش اصلي توليدEDC و بازيافت EDC تقسيم مي شود. اكسي كلريناسيون در حضور كاتاليست CuCl2، در راكتور بستر سيال و در محدوده دما و فشار 220°C و4.2bara انجام مي شود. در راستاي ارزيابي شرايط تركيب درصد گاز خروجي، شرايط راكتور، نرخ خوراك ها و شرايط عملكرد بستر سيال و تست كاتاليست، طراحي و ساخت پايلوت واحد اكسي كلريناسيون اتيلن كارخانهEDC مورد نياز است.

2) طراحي و ساخت پايلوت واحد E-PVC كارخانهPVC

شرح نياز:

فرايند واحد (E-PVC) Emulsion PVC پتروشيمي اروند به بخش هاي اصلي محلول سازي مواد شيمايي، پليمريزاسيون و بازيافت مونومر واكنش نكرده، تغليظ لاتكس و خشك كن تقسيم مي شود. بخش پليمريزاسيون از بخش هاي مهم اين واحد مي باشد كه شامل فرايند توليد پي وي سي از طريق پليمريزاسيون امولسيوني خوراك مونومر وينيل كلرايد به همراه محلول امولسيفاير و آغازگر در راكتور لوله اي بصورت حالت پيوسته است. در راستاي ارزيابي خواص پودر و Recipe شارژ به راكتور ، توسعه گريد و تست مواد شيمايي، طراحي و ساخت پايلوت واحدE-PVC كارخانهPVC مورد نياز است.