پتروشيمي اروند در يك نگاه
پتروشيمي اروند در يك نگاه
شركت پتروشيمي اروند بـزرگتـريـن توليد كننده زنجيره پـي وي سـي جهـان در راستاي آرمان هاي خودكفايي و توسعه صنعتي و با هدف تامين مـواد اوليه صنايع پايين دستي مورد نياز بازارهاي داخلي و خارجي در سايت 3 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي  و در زميني به مساحت 108 هكتار احداث گرديده است. از اهداف مهم اين پروژه صنعتي واقتصادي توليد محصولات با ارزش همچون محصول S-PVC با توليد ساليانه 300000 تن پلي و ينيل كلرايد به روش سوسپا نسيون و محصول E-PVCبا توليد ساليانه 40000 تن پلي وينيل كلرايد به روش امولسيون ،كاستيك برمبناي خلوص 100 درصد به ميزان 634000 تن در سال وتامين گاز كلر براي تعدادي از پتروشيمي هاي منطقه ويژه به ميزان 186700 تن درسال ، آب ژاول به مقدار 16260 تن در سال و اتيلن دي كلرايد به ميزان 329300 تن در سال جهت تامين نياز بازارهاي داخلي وصادرات به خارج از كشور در نظر گرفته شده است
قرارداد اجراي طرح مذكور به صورت EP پس از برگزاي مناقصه و انتخاب شركت Uhde آلمان و سازه از ايران به عنوان پيمانكاران فازهاي مهندسي و تامين تجهيزات پروژه در تاريخ 19 آبان ماه 1382 منعقد گرديد. نمك صنعتي واتيلن خوراك اصلي بوده كه نمك به ميزان 1300000تن از طريق درياچه هاي نمك در شهر بندرامام خميني (ره) از تسويه دركارخانه شستشوي نمك و تبديل به آب نمك با استفاده از خط لوله به طول 22 كيلومتربه پتروشيمي اروند انتقال داده مي شود. در كارخانه كلرآلكالي پتروشيمي اروند آب نمك به روش الكتروليز به گاز كلر وهيدروژن تبديل مي شود. شركت پتروشيمي اروند علاوه بر توليدات محصولات پتروشيمي متعهد است رسالت خودرا در زمينه حفظ ونگهداري محيط زيست به انجام رساند و به همين دليل از تكنولوژي مدرن در واحد كلر آلكالي به منظور عدم استفاده از جيوه استفاده گرديده است .
گاز كلر توليدي علاوه بر مصرف به عنوان خوراك در مجتمع هاي پتروشيمي غدير، كارون ، خوزستان ، وبندرامام ، به كارخانه EDC/VCM ارسال شده وبه همراه اتيلن دريافتي از خط اتيلن غرب ابتدا به محصول EDC وسپس به محصول VCM تبديل ميگردد. محصول VCM به كارخانه PVC ارسال شده ودر واحد هاي توليدي به محصولات S- PVC و E-PVC تبديل ميشود.
جهت تكميل اين زنجيره توليد ، تعدادي پروژه تحت عنوان پروژه هاي پيش نياز تعريف شده است. اين پروژها عبارتنداز واحد شستشوي نمك ، خطوط انتقال آب نمك ، واحد تغليظ اسيد سولفوريك ، برجهاي خنك كننده ، افسايت ، واحد اكسيژن ، خطوط لوله وارسال محصول از مجتمع پتروشيمي اروند تا اسكله شماره 2 وتاسيسات غير صنعتي مي باشد.
كاربرد محصولات اين مجتمع در توليد انواع لوله ها ، شيلنگ ها ، عايق هاي حرارتي ، لوازم آشپزخانه ، تهيه مواد شوينده ، اسباب بازي ، ضد عفوني كننده ها وپاك كننده هاي صنعتي در صنايع نساجي و پتروشيمي مي باشد .

روابط عمومي شركت پتروشيمي اروند.