پتروشيمي اروند در يك نگاه
شركت پتروشيمي اروند در راستاي توسعه صنعتي كشور و نيز تامين مواد اوليه صنايع شيميايي و پايين دستي در بازارهاي داخلي و صادراتي احداث شده است.

 شركت پتروشيمي اروند در راستاي توسعه صنعتي كشور و نيز تامين مواد اوليه صنايع شيميايي و پايين دستي در بازارهاي داخلي و صادراتي احداث شده است.
اين شركت شامل واحدهاي Salt Washing ، كلر آلكالي (CA) ، اتيلن دي كلرايد و وينيل كلرايد مونومر (EDC/VCM) ، پي وي سي سوسپانيون و امولسيون (SPVC/EPVC) و واحد سرويسهاي جانبي (CF) شامل واحد تفكيك هوا (ASU) در زميني به وسعت 108 هكتار در سايت 3 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام قرار دارد.
قرارداد مهندسي تفصيلي و خريد مجتمع پتروشيمي اروند در تاريخ 19/08/1382 با كنسرسيومي متشكل از شركت آلماني UHDE و شركت مهندسين مشاور سازه منعقد گرديد.
راه اندازي  ( 1 ) Train كارخانه كلر آلكالي و نيز  واحد كلريناسيون مستقيم در سال 1389 صورت گرفت و در سال بعد ساير واحدها شامل ( 2 ) Train كلر آلكالي، اكسي كلريناسيون، مونومروينيل كلرايد و واحدهاي پليمري (S & E) بدون حضور كارشناسان خارجي و با تكيه به دانش فني كاركنان متخصص مجتمع راه اندازي گرديد.
شركت پتروشيمي اروند يكي از بزرگترين توليد كنندگان زنجيره PVC  در منطقه خاورميانه مي باشد و بالاترين ظرفيت توليد كاستيك در كشور، توليد كننده انحصاري گريد هاي EPVC  و نيز توانايي توليد گريد هاي خاص SPVC شامل Medical Grades از ويژگيهاي خاص آن مي باشد.

چشم انداز :

سودآورترين توليدكننده زنجيره PVC در خاورميانه تا سال 1400 .

اهداف استراتژيك:

افزايش سودآوري

دستيابي به ظرفيت اسمي توليد

دستيابي به سازمان يادگيرنده و دانشي

افزايش رضايتمندي ذينفعان

توليد با رويكرد توسعه پايدار و صيانت از محيط زيست