اهداف استراتژيك
اهداف استراتژيك

اهداف استراتژيك:

افزايش سود آوري
دست يابي به ظرفيت اسمي توليد
دست يابي به سازمان يادگيرنده و دانشي
افزايش رضايت مندي ذينفعان
توليد با رويكرد توسعه پايدار و صيانت از محيط زيست