ماموريت
ماموريت شركت پتروشيمي اروند

مأموريت:

ما به دنبال محصولات با كيفيت زنجيره PVC  و خلق ارزش پايدار براي ذينفعان با كمك سرمايه انساني خلاق و استفاده از فناوري‌هاي نوين، رعايت الزامات زيست محيطي و ايمني در جهت توسعه پايدار هستيم.