استراتژي هاي اصلي
استراتژي‌هاي اصلي شركت پتروشيمي اروند

استراتژي‌هاي اصلي شركت پتروشيمي اروند:
مديريت بهاي تمام شده محصولات
ارتقاي بهره وري عوامل توليد

افزايش كمي و كيفي توليد محصولات

تحويل محصول با كيفيت و بسته بندي مناسب
استفاده از امكانات با حداقل مصرف انرژي و حداقل آلايندگي محيط زيست