محيط زيست
محيط زيست
محيط زيست
پيشگفتار
آهنگ شتابان توسعه و پيشرفت كشور نيازمند جامعه اي سالم در جوار محيطي عاري از آلودگي است.امروزه سلامت محيط بعنوان محور توسعه پايدار در كشور مطرح مي باشد و وقوع بحران ها و فجايع زيست محيطي نه تنها محيط معيشتي موجودات زنده پيرامون را تهديد مي نمايد بلكه حيات نسل هاي آتي را تحت الشعاع قرار مي دهد چرا كه بقاي بشر در گرو همزيستي مسالمت آميز انسان با طبيعت است و بهره برداري بي رويه از منابع و ثروت هاي طبيعت و يا توسعه نامتوازن اقتصادي و صنعتي منجر به اتلاف منابع و ايجاد آلودگي گرديده و ميراث گرانبهاي مشترك بشريت و امانت آيندگان را با بحران هاي جدي روبرو مي نمايد.
از اين روي واحد محيط زيست شركت پتروشيمي اروند تمامي سعي و تلاش خود را جهت حفظ و صيانت از محيط زيست به همت گماشته است.اميد است با تلاش مستمر و رعايت و اجراي كليه الزامات و استانداردهاي محيط زيستي سهمي موثر جهت پاسداشت اين ميراث گرانبها داشته باشيم.