محيط زيست
محيط زيست
محيط زيست
پيشگفتار
آهنگ شتابان توسعه و پيشرفت كشور نيازمند جامعه اي سالم در جوار محيطي عاري از آلودگي است.امروزه سلامت محيط بعنوان محور توسعه پايدار در كشور مطرح مي باشد و وقوع بحران ها و فجايع زيست محيطي نه تنها محيط معيشتي موجودات زنده پيرامون را تهديد مي نمايد بلكه حيات نسل هاي آتي را تحت الشعاع قرار مي دهد چرا كه بقاي بشر در گرو همزيستي مسالمت آميز انسان با طبيعت است و بهره برداري بي رويه از منابع و ثروت هاي طبيعت و يا توسعه نامتوازن اقتصادي و صنعتي منجر به اتلاف منابع و ايجاد آلودگي گرديده و ميراث گرانبهاي مشترك بشريت و امانت آيندگان را با بحران هاي جدي روبرو مي نمايد.
از اين روي واحد محيط زيست شركت پتروشيمي اروند تمامي سعي و تلاش خود را جهت حفظ و صيانت از محيط زيست به همت گماشته است.اميد است با تلاش مستمر و رعايت و اجراي كليه الزامات و استانداردهاي محيط زيستي سهمي موثر جهت پاسداشت اين ميراث گرانبها داشته باشيم.
خلاصه اي از فعاليت ها و اقدامات صورت پذيرفته در سال هاي ۹۳ و ۹۴ در بخش محيط زيست شركت پتروشيمي اروند به شرح ذيل مي باشد:
فعاليت هاي انجام شده بخش پسماند در سال ۹۳ و ۹۴:
۱.استقرار پروژه مديريت پسماند مجتمع به كمك مشاور
۲.ارسال ۶۰۰ تن پسماندهاي فرآيندي جهت امحاء به شركت هاي داراي مجوز سازمان حفاظت محيط زيست
۳.سامان دهي و پاكسازي محوطه ي قديم نگهداري ضايعات فرآيندي و غير فرآيندي
۴.طراحي و ساخت سلويج جديد به منظور مديريت اصولي كليه پسماندهاي مجتمع
۵.جذب بازرس معتمد محيط زيست به منظور مديريت پسماند مجتمع
فعاليت هاي انجام شده بخش هوا در سال۹۳ و ۹۴:
1.    استقرار پروژه مديريت هوا به كمك مشاور
2.    اجراي طرح خوداظهاري در پايش هوا و غبار محيطي مجتمع توسط آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست
3.    تهيه و توزيع گاهنامه هاي مختلف با موضوعات محيط زيستي
4.    مشاركت در اجراي طرح پژوهشي پايش و كنترل آلاينده هاي هواي منطقه ويژه اقتصادي
5.    برگزاري مناقصه پروژه سيستم هاي پايش on line هوا
فعاليت هاي انجام شده بخش پساب در سال ۹۳ و ۹۴:
1.    احداث حوضچه ته نشيني پساب واحد PVC به منظور كاهش پارامتر TSS از پساب منتهي به خور زنگي
2.    احداث حوضچه آبگيري از لجن واحد كلرآلكالي به منظور كاهش پارامتر TSS
3.    استقرار پروژه مديريت پساب به كمك مشاور
4.    اجراي طرح خوداظهاري در پايش پساب مجتمع توسط آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست
5.    برگزاري مناقصه پروژه سيستم هاي پايش on line پساب
6.    تهيه و توزيع گاهنامه هاي مختلف با موضوعات محطي زيستي
7.    برگزاري مناقصه جهت احداث شبكه جمع آوري،انتقال و تصفيه فاضلاب حاصل از شستشوي مبدل ها
8.    برگزاري مناقصه جهت اجراي پروژه طراحي،خريد و نصب روتاري فيلتر درام با استفاده سيستم نانو فيلتراسيون جهت حذف پارامتر TSS از پساب واحد كلرآلكالي
9.    لايروبي كانال شمال شرقي منتهي به خور جعفري
10.    لايروبي بخشي از خور جعفري
11.    اندازه گيري آلاينده هاي پساب مجتمع به صورت روزانه توسط آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست
12.    اجراي طرح خوداظهاري در پايش پساب مجتمع توسط آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست
13.    بستن كانال جنوب شرقي مجتمع به منظور جلوگيري از ورود پساب به خور زنگي
ساير فعاليت هاي انجام شده واحد محيط زيست:
1.    كسب جايزه جهاني سبز از انجمن مديريت سبز فرانسه
2.    برگزاري كارگاه آموزشي ترويج گري محيط زيست با همكاري انجمن زنان مبارز با آلودگي محيط زيست استان خوزستان با حضور مسئولين و كارشناسان محيط زيست سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
3.    احداث پارك شهداي شهر بندر امام خميني(ره) به مساحت ۵۲۰۰ مترمربع
4.    حضور فعال در چهاردهمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست
5.    توزيع نهال بين كاركنان به مناسبت روز درختكاري
6.    توزيع كتب زيست محيطي با عناوين مختلف بين كاركنان و خانواده هاي ايشان و مدارس شهرستان ماهشهر
7.    حضور فعال در فرآيند مدل تعالي سازماني EFQM
8.    حضور فعال در مميزي هاي سيستم مديريت يكپارچه (IMS)
9.    بزرگداشت مناسبت هاي محيط زيستي(از قبيل زمين پاك،هواي پاك و ….)
10.    برگزاري دوره آموزش عمومي محيط زيست جهت ۶۰۰ نفر از كاركنان
11.    نظارت بر روند نگهداري،ايجاد و گسترش فضاي سبز مجتمع
12.    تشكيل كارگروه بررسي گلوگاه هاي محيط زيستي مجتمع