محيط زيست
محيط زيست

 

سيستم مديريت محيط زيست شركت پتروشيمي اروند در راستاي حفاظت از محيط زيست و دستيابي به اهداف استراتژيك خود كه همانا توليد با رويكرد توسعه پايدار و صيانت از محيط زيست و همچنين بر اساس خط مشي تعيين شده با هدف حذف و يا كاهش آلاينده هاي زيست محيطي و مديريت پسماند،تعهد به رعايت الزامات قانوني و حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اقدامات پيش گيرانه،مصرف بهينه انرژي و همين طور پايبندي بر اجراي اصل پنجاهم قانون اساسي ،تمامي فعاليت ها و فرآيندهاي خود را طرح ريزي و اجرا مي نمايد.

فعاليت هاي اداره محيط زيست شركت پتروشيمي اروند در حوزه پسماند ، پساب ، هوا و مسئوليت هاي اجتماعي به شرح ذيل   مي باشد  :

فعاليت هاي انجام شده در حوزه پسماند:

1.جذب مشاور در سال 93

2.جذب بازرس پسماند به منظور انتقال و رديابي محموله هاي پسماند به شركت هاي مجاز جهت دفع در سال 94

3.پايش روزانه كليه واحدهاي عملياتي و غير عملياتي جهت جلوگيري از هدر رفت منابع و مواد و ساماندهي ضايعات

4.نظارت و پيگيري جهت خروج پسماندهاي مجتمع و تحويل به مراكز مجاز دفع جهت حفظ و صيانت از محيط طبيعي

5.نظارت بر فعاليت هاي شهرداري صنعتي و غير صنعتي مجتمع

فعاليت هاي انجام شده در حوزه پساب:

1.جذب مشاور در سال 93

2.ارزيابي كمي و كيفي پارامترهاي  پساب ارسالي به كانال هاي آب هاي سطحي و تصفيه خانه پتروشيمي فجر

3.پايش روزانه وضعيت كانال هاي صنعتي و غير صنعتي پساب ارسالي به كانال هاي آب هاي سطحي و تصفيه خانه پتروشيمي فجر

4.اجراي طرح خود اظهاري در پايش توسط آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست

پروژه هاي بهبود در زمينه پساب:

1.احداث حوضچه آبگيري از لجن واحد كلرآلكالي و نصب سيستم ژئو ممبراين كف حوضچه به منظور جلوگيري از آلودگي آب هاي زيرزميني

2.احداث شبكه جمع آوري و انتقال پساب حاصل از شستشوي تجهيزات و مبدل ها

3. طراحي،خريد و نصب سيستم پايش ON LINE

4. تعريف و اجراي حذف سولفات از آب نمك برگشتي به سايت شستشوي نمك

5.حذف لجن از آب نمك خروجي از كلاريفاير واحد كلرآلكالي

6.احداث حوضچه ته نشيني پساب واحد PVC جهت ته نشيني پودر

7.انعقاد تفاهم نامه با پتروشيمي فجر جهت ارسال پساب واحد اكسي به خط High TDS تصفيه خانه فجر

فعاليت هاي انجام شده در حوزه هوا:

1.جذب مشاور در سال 93

2.اجراي سيستم طراحي ،خريد و نصب سيستم پايش ON LINE

3.اجراي طرح خود اظهاري در پايش توسط سازمان حفاظت محيط زيست

4.پايش روزانه تجهيزات كنترلي هواي مجتمع

مسئوليت پذيري اجتماعي:

مسؤليت اجتماعي تعهد مستمري است كه توسط سازمان با هدف رفتار اخلاقي، مشاركت در توسعه اقتصادي با تاكيد بر بهبود كيفيت زندگي نيروي كار و خانواده آنان و جامعه اجرا مي شود. اين رويكرد بخشهاي متفاوت و گسترده اي اعم از بهداشت و ايمني،حفظ محيط زيست را شامل مي شود. اقدامات داوطلبانه در مسئوليت اجتماعي مي تواند منجر به پيشرفتهاي قابل توجهي در شيوه هاي زيست محيطي كسب و كارها، مانند كاهش استفاده از مواد و توليد گازهاي گلخانه اي و افزايش بازيافت شود.به دليل نقش حياتي صنعت نفت و گاز در صيانت از محيط زيست همراه با حفاظت از منافع ذي نفعان، تدوين و اجراي استراتژيهاي مسئوليت اجتماعي از اهميت و جايگاه ويژه اي در اين صنعت برخوردار است .

شركت پتروشيمي اروند در راستاي آرمان ها و ارزش هاي سازماني خود با هدف احترام به محيط زيست، موفقيت و تداوم مسئوليت پذيري اجتماعي را مورد توجه قرار داده است . از اين رو  با رويكردي آينده نگر، مسئوليت اجتماعي، نه تنها سياستي هزينه بر تلقي نخواهد شد، بلكه نوعي سرمايه گذاري انساني و اجتماعي تلقي مي شود. در اينجاست كه كارايي اقتصادي، تنها مسئوليت شركت تلقي نمي شود. همان گونه كه شركت ها با توليد خود جامعه را تحت تأثير قرار مي دهند، جامعه نيز شركت ها را به احساس مسئوليت در برابر عملكرد خود ترغيب مي نمايد تا علاوه بر توليد و خدمات مطلوب، ملاحظات اجتماعي را نيز رعايت كنند.

اقدامات انجام شده در حوزه مسئوليت اجتماعي:

1.احداث پارك شهداي بندر امام خميني(ره) با مساحتي بالغ بر 5200 مترمربع در شهرستان بندر امام خميني (ره)

2.اجراي همايش بزرگ پياده روي خانوادگي به مناسبت بزرگداشت هفته هواي پاك سال 96

 

3.نصب بيلبورد الكترونيكي با شعار محيط زيستي در فرودگاه شهرستان ماهشهر

4.حمايت مالي و مشاركت در پاكسازي جزاير آبي شهرستان ماهشهر

 

 5.لايروبي مساحتي بالغ بر 15700 مترمربع از خور جعفري

 

  6.توزيع نهال در بين كاركنان جهت بزرگداشت روز درختكاري در سال هاي متمادي

 


 7.برگزاري كارگاه آموزشي يك روزه ترويج گري محيط زيست با همكاري انجمن زنان مبارز با آلودگي محيط زيست استان خوزستان

8.توزيع كتب با عناوين مختلف محيط زيستي و مداد كاشتني سبز بين كاركنان و مدارس شهرستان هاي منطقه

  


9.برگزاري دوره آموزش عمومي محيط زيست به تعداد 650 نفر از كاركنان

10.برگزاري مسابقات كتبي محيط زيست و اعطاي جوايز به برندگان به قيد قرعه به منظور ارتقاي سطح فرهنگ و دانش محيط زيستي كاركنان

11.حضور در نمايشگاههاي محيط زيست،HSEE ،مديريت بحران، محيط زيست و صنعت پاك و ارائه بروشور و جزوات آموزشي به بازديد كنندگان

استقرار سيستم هاي مديريتي:

شركت پتروشيمي اروند با همكاري و مشاركت كاركنان در بخش هاي مختلف موفق به استقرار سيستم هاي مديريتي و اخذ گواهي نامه هاي مرتبط در حوزه محيط زيست از مراجع ذي صلاح گرديده است كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1.گواهي نامه سيستم مديريت محيط زيست ISO 14001

2.گواهي نامه سيستم مديريت يكپارچه IMS

3.گواهي نامه سيستم مديريت بهداشت،ايمني و محيط زيست HSE-MS

4.گواهي نامه سيستم مديريت انرژي ISO 50001

5.گواهي نامه سيستم اعتباردهي به آزمايشگاهها ISO/IEC 17025

افتخارات:

1.كسب جايزه جهاني سبز از انجمن مديريت سبز فرانسه سال 94

 

 

 2.كسب  گواهي تهعد سبز از هفتمين و هشتمين جايزه مديريت سبز از وزارت صنايع و معادن 91 و 92

 

 

 

 

 

3.حمايت مالي و حضور در اجلاس جهاني حاميان زمين و دريافت تنديس

4.حضور در سومين جايزه تعالي صنعت پتروشيمي و دريافت گواهي نامه تعهد به تعالي سال 91

5. حضور در چهارمين جايزه تعالي صنعت پتروشيمي و دريافت تقديرنامه دو ستاره سال 92

6. حضور در پنجمين و ششمين جايزه تعالي صنعت پتروشيمي و دريافت تقديرنامه سه ستاره سال 93 و 94

7. حضور در هفتمين جايزه تعالي صنعت پتروشيمي و دريافت تقديرنامه چهار ستاره سال 95

8. حضور در هشتمين جايزه تعالي صنعت پتروشيمي و دريافت تقديرنامه پنج ستاره سال 96