ايمني
ايمني
ايمني
اين امور جهت بالا بردن سطح فرهنگ ايمني اقدامات زير را انجام داده است
1.    برگزاري كلاسهاي آموزش ايمني عمومي واختصاصي
2.    تهيه بروشور و جزوه آموزشي
3.    مسابقات ايمني بهداشت محيط زيست
4.    پخش فيلم هاي آموزشي بررسي حوادث فرايندي و غير فرايندي
برگزاري كلاسهاي آموزش ايمني عمومي واختصاصي
آموزش در ۳ رده پيمانكاران ، كاركنان سايت وسرپرستان به صورت مجزا ارائه ميشود ظرفيت كلاس آموزشي ۳۵ نفر ميباشد وبه تجهيزات صوتي وتصويري و كامپيــــوتر و ويدئو پرژوكتور  مجهز مي باشد.
دوره ايمني عمومي بصورت روزانه براي كليه پرسنل جديد و بازديد كنندگان قبل از ورود به مجتمع صورت ميگيرد
در كلاسها موارد ذيل  تدريس ميشود :
كلاسهاي دائر در اداره HSE
1.    ايمني عمومي
2.    بررسي حوادث صنعتي
3.    ايمني داربست بندي
4.    پروانه كار
5.    MSDS
6.    عمليات آتش نشاني
7.    آموزش استفاده از دستگاه تنفسي
8.    آموزش اطفاء حريق
9.    واكنش در شرايط اضطراري
10.    ايمني ماشين آلات صنعتي
كارها و اقدامات انجام شده توسط كارشناسان ايمني
1.    ۱.سايت ويزيت و نظارت بر صدور پرميت و همچنين نظارت بر پروانه هاي راديوگرافي
2.    شناسايي و ارزيابي خطرات شغلي
3.    صدور شناسنامه خودرو و معاينات فني خودروهاو صدور گواهي نامه داخلي
4.    نصب تابلوهاي ترافيكي و كنترل تردد خودروها در سطح سايت
5.    شركت در مانور اطفاء حريق و بستن راهها و باز نمودن جاده اصلي ارتباطي و گشت در مسير مانور
6.    نظارت بر جوشكاري و كارهاي گرم بصورت موردي و آموزش حضوري در خصوص رفع اشكال در صدور پرميت
7.    شناسايي موارد ناايمن سايت و هماهنگي هاي لازم جهت رفع موارد با مسئولين مربوطه
8.    جمع آوري كپسولهاي بلا استفاده درون سايت
9.    جمع آوري داربست هاي بلا استفاده در سايت.
10.    نوشتن شعارهاي ايمني در نقاط مختلف سايت
11.    معرفي افراد برتر ايمني و اهداء تقديرنامه وهديه
12.    نصب تابلو MSDS مواد شيميايي در ورودي واحد ها
13.    تأكيد و پيگيري در خصوص استفاده از كمر بند ايمني بند در ارتفاع جهت پيشگيري از حوادث
14.    سازماندهي پرسنل ايمني پيمانكار در خصوص اهداف و انجام امور محوله ايمني در محيط كار
15.    كنترل ايمني كارگاه و اعزام پرسنل جديدالاستخدام به كلاسهاي آموزش ايمني
16.    بررسي TSR  هاي شركت از نظر ايمني
17.    انجام مطالعات HAZOP  و بازبيني اين اسناد طي بازه هاي تعيين شده
18.    تهيه و نصب تابلو هاي MSDS مواد شيميايي در ورودي واحد جهت آگاهي پرسنل
19.    برگزاري دوره هاي بازآموزي پروانه كار و صدور گواهينامه