معرفي شركت
معرفي شركت
مقدمه
پتروشيمي اروند در راستاي آرمان خود كفايي و توسعه صنعتي با هدف تامين مواد اوليه صنايع پايين دستي مورد نياز بازارهاي داخلي و خارجي در سايت 3 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام(ره) و در زميني به مساحت 108 هكتار احداث گرديده است.
اين مجتمع مجري واحد هاي الفين و EOG.MEG بود كه به دليل انتقال واحد الفين به گچساران  و همچنين عقد قرارداد واحد هاي كلر آلكالي، اتيلن دي كلرايد، وينيل كلرايد مونومر و پي وي سي توسط شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي در سال 1381 با شركت اوده از آلمان و سازه از ايران، ساخت و اجراي اين مجموعه عظيم به شركت تاسيس شده اروند محول گرديد.
مجموعه زنجيره واحد هاي كلر آلكالي(CA)، اتيلن دي كلرايد و وينيل كلرايد مونومر(EDC/VCM) و پلي وينيل كلرايد(PVC) و نيز واحد هاي جانبي همچون اسيد سولفوريك، واحد اكسيژن(ASU)، واحد(CF)، برج هاي خنك كننده، Air plant، كارخانه شستشوي نمك و خطوط انتقال آب نمك مي باشد.
از جمله محصولات با ارزش اين مجتمع مي توان به كاستيك(NAOH50%)، گاز كلر، آب ژاول،S-PVC.E-PVC.EDC اشاره كرد. قرارداد اجراي طرح مذكور به صورت E.P پس از برگزاري مناقصه و انتخاب شركت Uhde آلمان و سازه ايران به عنوان پيمانكاران فازهاي مهندسي و تامين تجهيزات پروژه در تاريخ 16 آبان ماه 1382 منعقد گرديد.

جدول محصولات توليدي پتروشيمي اروند

كارخانه

محصولات

مقدار توليد ساليانه
(تن در سال)

مصرف كنندگان

كلر آلكالي CA

كلر

585000

 شركت هاي بندرامام،غدير،كارون،خوزستان،واحد EDC

كاستيك 100%

660000

فروش داخلي و شركت هاي مارون،غدير،فجر،تندگويان،اميركبير

آب ژاول

16200

فروش داخلي

EDC/VCM

EDC

890000

صادرات و  فروش داخلي

VCM

343000

مصرف داخلي

PVC

S-PVC

300000

فروش داخلي و صادرات

E-PVC

40000

فروش داخلي و صادرات

جدول مصارف خوراك پتروشيمي اروند

كارخانه

نام خوراك

مقدار مصرف ساليانه
(تن در سال)

منبع تهيه

كلرآلكالي CA

نمك شسته شده

1300000

شركت خاك آب سازه ،پتروشيمي بندرامام و ساير تامين كنندگان

EDC/VCM

اتيلن

255000

خط اتيلن غرب،پتروشيمي مارون

كلر

395000

پتروشيمي اروند

اكسيژن

57700

پتروشيمي اروند

اسيد كلريدريك

203678

پتروشيمي اروند و پتروشيمي كارون

PVC

VCM

343000

پتروشيمي اروند
كارخانه CA (كلر آلكالي)
كارخانه كلر آلكالي ظرفيت توليدي بالغ بر 660.000 تن در سال كاستيك(NaOH) بر مبناي كاستيك 100%  و معادل آن 1.320.000 كاستيك 50% را دارد. اين واحد به دو خط توليد تقسيم شده كه هركدام 50% از توليد كل را بر عهده دارد.
خوراك اين واحد آب نمك با غلظت gr/lit 310-300 است كه براي توليد آب نمك 1.196.000 تن در سال شسته شده از واحد استحصال و شستشوي نمك(مجاور سربندر) به دست مي آيد.
اين واحد ها را ميتوان به چهار بخش تقسيم كرد:

1.    بخش ته نشيني و فيلتر اسيون آب نمك (filteration & purification)
2.    بخش الكتروليزآب نمك (cellroom)
3.    بخش خالص سازي كلر و تغليظ كاستيك و توليد هيدروژن-اسيد كلريدريك و آب ژاول (purification unit)
4.    واحد تصفيه پساب (wast water treatment)


در بخش اول
با اضافه كردن كربنات سديم〖co〗_3 〖na〗_2و كاستيك(NaOH) به آب نمك ورودي، ناخالصي هاي جامد معلق ته نشين شده و آب نمك به واحد فيلتراسيون كه از سه نوع فيلتر، فيلترهاي آنتراسيت، فيلترهاي شمعي و فيلترهاي تعويض يوني كه هركدام به ترتيب براي حذف ذرات جامد معلق، حذف ذرات جامد محلول  و حذف مولكولي ناخالصي هاي كلسيم و منزيم تا 20ppb به كار مي روند فرستاده مي شود.
(به دليل حساس بودن غشاء آب نمك بايد داراي خلوص بالايي باشد)

دربخش دوم
متشكل از24 الكترولايز ازنوعBM  7/2 كه هركدام داراي 168 سل الكتروليز بوده كه تعداد5 سل به عنوان يدكي در نظر گرفته شده است. درهرسل الكتروليز اب نمك غليظ بين دوقطب مثبت و منفي يا آندوكاتد وبا جريان حداكثر 86/14 كيلو آمپر به ازاي هر الكترولايزر ودانسيته جريان5/46 Ka/cm2  تجزيه شده وبه يون هاي Na+وcl تبديل مي شود.همچنين مقداري هيدروژن در بخش كاتدي هرسل توليد مي شود.CLبادريافت الكترون به گازكلر تبديل شده وNa+ پس از گذشتن از غشاء با OH+ تركيب وNaOH توليد مي كند.

دربخش سوم
در بخش 320واحد تغليظ ، كاستيك  %32 NaOH خروجي از سل ها تا 50% تغليظ شده وبراي فروش به مخازن فروش فرستاده مي شود.دربخش اسيد سازي ، بخشي ازهيدروژن آزاد شده از ناحيه تصفيه هيدروژن با كلر خروجي از ناحيه كمپروسور دريك كوره سوزانده شده و گاز اسيد كلريدريك توليدي پس ازجذب دراب در يك برج به HCI تبديل مي گردند كه براي مصارف داخل مجتمع به كار مي رود. از تركيب كلر وNaOH نيز اب ژاول توليد مي گردد.دربخش تصفيه پساب نيز پساب ارسالي از كليه واحدها ، خنثي سازي ورقيق مي گردد وبعد از تنظيم PH وحذف كلرازاد موجود دران به پتروشيمي فجر فرستاده مي شود.

كارخانه EDC/VCM
هدف از اين كارخانه توليد EDC (اتيلن دي كلرايد) VCM(وينيل كلرايد مونومر) به عنوان خوراك واحد PVC مي باشد.
اين واحد از دوبخش تشكيل شده است:

بخش اول
شامل توليد و خاص سازي EDC (اتيلن دي كلراي) يعني واحد كلريناسيون مستقيم اتيلن(Direct chlonnation) اكسي كلريناسيون( oxy chlonnation) و واحد هاي خالص سازي (EDC Purification) را شامل مي شود.

بخش دوم
اين واحد شامل واحد كراكينگ EDC، واحد خالص سازي VCM و واحد سوزاندن ضايعات مايع و گازي و واحد مخازن است. گاز كلر توليدي در واحد كلر آلكالي با اتلين ورودي، در راكتور كلريناسيون مستقيم واكنش داده و توليد EDC مي كند.
در راكتور اكسي كلريناسيون، در اثر واكنش گاز HCI با اكسيژن واتيلن EDC توليدمي گردد كه بعد از يك مرحله رطوبت زدايي در واحد 130 همراه با EDC توليدي در واحد كلريناسيون مستقيم به واحد 130 ارسال و تصفيه مي گردد.EDC  خالص سازي شده به مخازن مياني (واحد170) ويا مخازن صادراتي EDC (واحد180) فرستاده مي شود. بخشي از EDC خالص به واحد كراكينگ پمپ شده و در كوره هاي واحد كراكينگ به EDC و گاز HCI(اسيد كلريدرك) تبديل مي شود.HCI  توليدي در اين واحد به واحد اكسي كلريناسيون برگردانده مي شود.
VCM توليدي در واحد كراكينگ (واحد 140) كه از انجام واكنش هاي كراكينگ حاصل مي گردد به واحد 150 (تصفيه و خاص سازي) ارسال و در واحد 150،VCM توليدي، تصفيه شده و در مخازن كروي براي مصارف واحد PVC ذخيره سازي مي شود. كليه گازهايي كه از بخش هاي مختلف واحد به عنوان دور ريز خارج مي شود به واحد160 منتقل شده و سوزانده مي شوند. در اين بخش با استفاده از حرارت توليد شده ناشي ازسوزاندن گازهاي دور ريز بخار MP (فشار متوسط) توليد مي شود.

كارخانه PVC
از اهداف مهم پتروشيمي اروند توليد محصول با ارزش و اقتصادي PVC مي باشد. اين كارخانه با ظرفيت توليد ساليانه 300 هزار تن S.PVC و 40 هزار تن E.PVC جهت تامين نياز بازار هاي داخلي و صادرات به خارج از كشور در نظرگرفته شده است .
پودر S.PVC در هشت گريد مختلف به روش سوس پانسيون و پودر E.PVC در پنج گريد به روش امولسيون توليد مي گردد. به طور كلي واحد هاي E.PVC و S.PVC شامل بخش هاي زير مي باشد:

1.    بخش تامين خوراك (VCM and Demineralized Water Supply)
2.    بخش محلول سازي و تهيه كاتاليست ها   (Dissolving)
3.    بخش پليمر اسوين  (Polymerization)
4.    بخش گاز زدايي (Degassing)
5.    بخش خشك كردن و بسته بندي  (Drying and Bagging)


خوراك اصلي كارخانه پي وي سي، توليدي در كارخانه EDC/VCM مي باشد.
استفاده از فناوري جديد شركت Vionnlit در فرايند توليد pvc باعث افزايش كيفيت و باز دهي محصول توليدي مي گردد.
در كارخانه s.pvc خوراك VCM دريافتي از واحد EDC/VCM در ناحيه 410 (بخش تامين خوراك)، آبگيري شده و به ناحيه پليمرزاسيون واحد S.PVC شامل 6 راكتور Batch مي باشد كه به دليل كاربرد تكنولوژي intercooler در ساختمان راكتورها باعث كاهش هزينه توليد و افزايش كارايي اين بخش گرديده است.

    در بخش پليمرزاسيون واحد PVC.S.PVC به روش سوس پانسيون و در راكتو رهاي پليمريزاسيون توليد مي گردد.ضمنا علاوه بر خوراك VCM تعداد زيادي ماده شيميايي به عنوان كاتاليست، Dispersant و ... همراه با VCM به راكتورها تزريق مي گردد.
    سوسپانسون خروجي از راكتورها پس از عبور از برج هاي گاز زدايي به بخش خشك كننده ها وارد مي شود و توسط سانترفيوژها، آبگيري و به سمت خشك كن ها مي رود.
    سوسپانسون توليدي در راكتورها وارد سانترفيوژها شده و آبگيري مي شود. كيك حاصله در مرحله بعد در خشك كن ها وبه وسيله هواي داغ خشك مي گردد. نهايتا پودر PVC به بخش بسته بندي و انبار ارسال مي گردد.

در كارخانه E-PVC اكثر مراحل فرايندي كه منجر به توليد PVC مي گردد مشابه كارخانه S-PVC است. در اين كارخانه فرايند پليمرزاسيون به صورت پيوسته انجام مي شود. خوراك VCM به همراه مواد شيميايي ديگر وارد راكتورها مي گردند.
بخش پليمرزاسيون واحدE-PVC شامل 3 راكتور مي باشد كه به صورت مداوم كار مي كند. در اين راكتورها فرايند توليد PVC به صورت امولوسيون مي باشد.
در اين راكتورها فرايند توليد pvc به صورت امولوسيون مي باشد.VCM در اين راكتورها به PVC تبديل شده و لاتكس توليدي به صورت پيوسته به بخش گاز زدايي و سپس به بخش خشك كن ها ارسال مي گردد.
لاتكس غليظ 50% در خشك كن ها توسط هواي داغ خشك به پدر PVC تبديل مي گردد.
پودر مذكور پس از غربال و كنترل سايز دانه بندي به سمت سيلوها ارسال شده و در نهايت بسته بندي مي گردد.
براي توليد E.PVC و S علاوه بر خوراك ورودي مواد مصرفي ديگري نيز به عنوان مواد افزودني و يا كاتاليست استفاده مي شود كه عمده آنها عبارتند از:
Dispersent Agent و كاتاليست ها
Emulsifier, stabilizer inhibitor, CrosslinkingStopper Defoamer و.. در يك مقايسه كلي دو كارخانه S.PVC و E.PVC مي توان گفت: در بخش خشك سازي S.PVC با استفاده از سانترفيوژها كيك PVC ، آبگيري ميشود و در واحد E.PVC با استفاده از تكنولوژي Membrane لاتكس تغليظ شده و در هر دو واحد جهت دستيابي به پودر از هواي گرم و خشك استفاده مي شود. سپس پودر توليدي جهت سايز بندي غربال مي شوند و پس از ذخيره در سيلوها نهايتا بسته بندي و انبار مي شود.

واحد تغليظ اسيد سولفوريك
هدف از اجرا و احداث واحد اسيد سولفوريك بازيافت اسيد سولفوريك مصرفي در واحد كلر آلكالي (CA) مي باشد. واحد اسيد سولفوريك تحت ليسانس شركت برترامز سوئيس است. جريان اسيد سولفوريك 78% ارسالي از واحد كلر آلكالي در برج دفع كننده (Column stripper) تخليص و تغليظ شده و اسيد 96% پس از طي مراحلي به واحد CA برگشت داده مي شود. ظرفيت اين واحد روزانه 32 تن در روز مي باشد.

واحد توليد اكسيژن و نيتروژن (ASU Plant)
اين واحد به منظور توليد و تامين اكسيژن مورد نياز واحد اكسي كلريناسيون از شركت HANGZHOU FORTUNE GROUP چين خريداري شده است و شامل دو واحد مشابه و هركدام به ظرفيت 7500 نرمال متر مكعب اكسيژن و 7500 نرمال متر مكعب نيتروژن خالص در ساعت مي باشد. هر دو واحد در زميني به مساحت يك هكتار طراحي و ساخته خواهد شد با توجه به نياز ساليانه 75000 تن اكسيژن خالص كه در فرايند EDC و در واحد اكسي كلريناسيون (OXY.Chlorination) مصرف مي گردد. واحد توليد اكسيژن خريداري و نصب مي گردد.

واحد تصفيه هواي صنعتي (Plant Air)
با توجه به نياز مجتمع پتروشيمي اروند به هواي صنعتي كه مقدار آن 15.343 نرمال متر مكعب در ساعت مي باشد و به دليل كمبود هواي صنعتي در منطقه ويژه، پروژه توليد هواي صنعتي بر اساس استراتژي تامين هواي مورد نياز مجتمع و بخشي از نياز ساير مجتمع ها اجرا گرديد. براين اساس سه دستگاه كمپرسور سانترفيوژ ساخت شركت KOBELCO ژاپن با ظرفيت هركدام 18.000 نرمال متر مكعب در ساعت خريداري و مدار توليد قرار گرفت.

واحد شستشوي نمك
در اين واحد كه خارج از سايت اروند و در 22 كيلومتري آن قراردارد، آب نمك غليظ تهيه و به واحد آلكالي ارسال مي شود. سيستم تغليظ آب نمك براي تهيه آب نمك با غلظت gr/lit 310-300 از آب دريا و يا با استفاده از آب نمك رقيق شده و برگشتي از واحد كلر آلكالي طراحي شده است. اين واحد داراي 3حوضچه تغليظ آب نمك هر كدام به ظرفيت m^3480 مي باشد. آب نمك تغليظ شده پمپ شده و پس از طي 22 كيلومتر در مخزن آب نمك خام در واحد20، كارخانه كلر آلكالي ذخيره سازي مي شود. قبل از اينكه آب نمك خام به قسمت بعدي فرستاده شود، از مبدل هايي عبور كرده و توسط آب نمك رقيق برگشتي از واحد 020گرم مي شود. آب نمك رقيق در تانك ديگري ذخيره شده و براي تغليظ به حوضچه تغليظ فرستاده مي شود.