معرفي شركت
معرفي شركت

قرارداد اجراي كارخانه هاي كلر آلكالي،EDC/VCM  وPVC  بصورتEP در تاريخ ۱۳۸۲/۰۵/۲۴ منعقد و در تاريخ ۱۳۸۲/۰۷/۰۷ در هيئت مديره شركت پتروشيمي اروند مطرح و جهت اجرا مصوب گرديد. مجري قرارداد مزبور كنسرسيومي متشكل از شركت آلماني اوده و شركت مهندسين مشاور سازه بوده است كه در تاريخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۹ با پرداخت مبلغ ۵% از قرارداد بعنوان پيش پرداخت موثر گرديده است. لذا عمليات ساخت از اواخر سال ۱۳۸۲ آغاز و بر اساس جدول ذيل توسط پيمانكاران داخلي تا مرحله نصب صورت گرفت.

شماره Zone

واحد

پيمانكار

Zone 1

S-PVC , E-PVC ،انبار محصول،آزمايشگاه

تكنيكان

Zone 2

CA

پتروتكسان

Zone 3

EDC/VCM

پيدكو، ماشين سازي اراك، اميد هفشجان

OFF Site

CF

نورهان صنايع

__

شستشوي نمك S.W

C.A.C و ايتسن


 راه اندازي مجتمع پتروشيمي اروند از تاريخ ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ با در سرويس قرار گرفتن واحد كلر آلكالي شروع و با راه اندازي واحد S-PVC  و تكميل زنجيره در تاريخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ توليد تجاري خويش را آغاز نمود.