بيانيه هاي مديريتي
بيانيه هاي مديريتي شركت پتروشيمي اروند

ماموريت شركت پتروشيمي اروند:

ما به دنبال محصولات با كيفيت زنجيره PVC  و خلق ارزش پايدار براي ذينفعان با كمك سرمايه انساني خلاق و استفاده از فناوري‌هاي نوين، رعايت الزامات زيست محيطي و ايمني در جهت توسعه پايدار هستيم.
چشم انداز شركت پتروشيمي اروند:
سودآورترين توليدكننده زنجيره PVC در خاورميانه تا سال 1400
ارزش هاي بنيادين شركت پتروشيمي اروند:
الگوي رفتار اخلاقي و عادلانه
پيشرو در يادگيري و نوآوري سازماني
تعهد به توليد با كيفيت و رضايت ذينفعان
پايبند به صداقت و اعتماد در عملكرد سرآمدي سازماني
احترام به محيط زيست، اصول ايمني و مسؤوليت پذيري اجتماعي

استراتژي‌هاي اصلي شركت پتروشيمي اروند:
مديريت بهاي تمام شده محصولات
ارتقاي بهره وري عوامل توليد

افزايش كمي و كيفي توليد محصولات

تحويل محصول با كيفيت و بسته بندي مناسب
استفاده از امكانات با حداقل مصرف انرژي و حداقل آلايندگي محيط زيست

اهداف استراتژيك شركت پتروشيمي اروند:

افزايش سود آوري
دست يابي به ظرفيت اسمي توليد
دست يابي به سازمان يادگيرنده و دانشي
افزايش رضايت مندي ذينفعان
توليد با رويكرد توسعه پايدار و صيانت از محيط زيست