PVC
كارخانه PVC از اهداف مهم پتروشيمي اروند توليد محصول با ارزش و اقتصادي PVC مي باشد. اين كارخانه با ظرفيت توليد ساليانه 300 هزار تن S.PVC و 40 هزار تن E.PVC جهت تامين نياز بازار هاي داخلي و صادرات به خارج از كشور در نظرگرفته شده است . پودر S.PVC در هشت گريد مختلف به روش سوس پانسيون و پودر E.PVC در پنج گريد به روش امولسيون توليد مي گردد.

به طور كلي واحد هاي E.PVC و S.PVC شامل بخش هاي زير مي باشد:

1-بخش تامين خوراك (VCM and Demineralized Water Supply )

2-بخش محلول سازي و تهيه كاتاليست ها    (Dissolving )

3-بخش پليمر اسوين  (Polymerization )

4-بخش گاز زدايي (Degassing )

5-بخش خشك كردن و بسته بندي  (Drying and Bagging )

 

خوراك اصلي كارخانه پي وي سي، توليدي در كارخانه EDC/VCM مي باشد.

استفاده از فناوري جديد شركت Vionnlit در فرايند توليد pvc باعث افزايش كيفيت و باز دهي محصول توليدي مي گردد.

در كارخانه s.pvc خوراك VCM دريافتي از واحد EDC/VCM در ناحيه 410 (بخش تامين خوراك)، آبگيري شده و به ناحيه پليمرزاسيون واحد S.PVC شامل 6 راكتور Batch مي باشد كه به دليل كاربرد تكنولوژي intercooler در ساختمان راكتورها باعث كاهش هزينه توليد و افزايش كارايي اين بخش گرديده است.

 

-         در بخش پليمرزاسيون واحد PVC.S.PVC به روش سوس پانسيون و در راكتو رهاي پليمريزاسيون توليد مي گردد.ضمنا علاوه بر خوراك VCM تعداد زيادي ماده شيميايي به عنوان كاتاليست، Dispersant و ... همراه با VCM به راكتورها تزريق مي گردد.

-         سوسپانسون خروجي از راكتورها پس از عبور از برج هاي گاز زدايي به بخش خشك كننده ها وارد مي شود و توسط سانترفيوژها، آبگيري و به سمت خشك كن ها مي رود.

-         سوسپانسون توليدي در راكتورها وارد سانترفيوژها شده و آبگيري مي شود. كيك حاصله در مرحله بعد در خشك كن ها وبه وسيله هواي داغ خشك مي گردد. نهايتا پودر PVC به بخش بسته بندي و انبار ارسال مي گردد.

 

در كارخانه E-PVC اكثر مراحل فرايندي كه منجر به توليد PVC مي گردد مشابه كارخانه S-PVC است. در اين كارخانه فرايند پليمرزاسيون به صورت پيوسته انجام مي شود. خوراك VCM به همراه مواد شيميايي ديگر وارد راكتورها مي گردند.

بخش پليمرزاسيون واحدE-PVC شامل 3 راكتور مي باشد كه به صورت مداوم كار مي كند. در اين راكتورها فرايند توليد PVC به صورت امولوسيون مي باشد.

در اين راكتورها فرايند توليد pvc به صورت امولوسيون مي باشد.VCM در اين راكتورها به PVC تبديل شده و لاتكس توليدي به صورت پيوسته به بخش گاز زدايي و سپس به بخش خشك كن ها ارسال مي گردد.

لاتكس غليظ 50% در خشك كن ها توسط هواي داغ خشك به پدر PVC تبديل مي گردد.

پودر مذكور پس از غربال و كنترل سايز دانه بندي به سمت سيلوها ارسال شده و در نهايت بسته بندي مي گردد.

براي توليد E.PVC و S علاوه بر خوراك ورودي مواد مصرفي ديگري نيز به عنوان مواد افزودني و يا كاتاليست استفاده مي شود كه عمده آنها عبارتند از:

Dispersent Agent و كاتاليست ها

Emulsifier, stabilizer inhibitor, CrosslinkingStopper Defoamer و.. در يك مقايسه كلي دو كارخانه S.PVC و E.PVC مي توان گفت: در بخش خشك سازي S.PVC با استفاده از سانترفيوژها كيك PVC ، آبگيري ميشود و در واحد E.PVC با استفاده از تكنولوژي Membrane لاتكس تغليظ شده و در هر دو واحد جهت دستيابي به پودر از هواي گرم و خشك استفاده مي شود. سپس پودر توليدي جهت سايز بندي غربال مي شوند و پس از ذخيره در سيلوها نهايتا بسته بندي و انبار مي شود.