فني - فرآيندي

•    فني - فرآيندي
1-    افزايش سيكل كاري راكتورهاي امولسيوني E-PVC در راستاي افزايش ظرفيت
شرح نياز: واحد پليمريزاسيون از بخش هاي مهم واحد (E-PVC) Emulsion PVC مي باشد كه شامل فرايند توليد پي وي سي از طريق پليمريزاسيون امولسيوني خوراك مونومر وينيل كلرايد به همراه امولسيفاير، آغازگر، بافر و آب در 3 راكتور لوله اي بصورت موازي است كه بصورت يك سيكل كاري 14 روزه به حالت پيوسته طراحي شده است. در انتهاي سيكل كاري بدليل تشكيل رسوب روي جداره راكتور و موانع انتقال حرارت، يك سيكل 3 روزه جهت تميزكاري در نظر گرفته شده است. ارائه راهكارهاي براي افزايش مدت زمان سيكل كاري راكتورهاي امولسيوني E-PVC و كاهش سيكل تميزكاري در راستاي افزايش ظرفيت واحد مورد نياز است
2-    افزايش سيكل كاري ريبويلر هاي واحد خالص سازي EDC با تكنولوژي نانو پوشش ضد رسوب
شرح نياز : با توجه به نقش  واحد خالص سازي EDC كه شامل  پنج برج جداسازي كه فرايند جداسازي  عناصر byproduct  از محصول نهايي را با تقطير انجام مي دهد لزوم سيكل پيوسته عملياتي حائز اهميت خواهد بود  به دليل ماهيت رسوب گذار بخشي از عناصر byproduct گرفتگي در برج هاي جداسازي انتهاي فرايند خالص سازي مي تواند بر  قطع سيكل پيوسته عملياتي تاثير گذار باشد. در اين راستا  استفاده از تكنولوژي نانو پوشش ضد رسوب به منظور افزايش سيكل كاري ريبولرهاي مذكور جز خدمات مورد نياز است.
3-    بررسي راهكارهاي حذف كلرايد در سيال پروسسي EDC
شرح نياز : خوردگي  ناشي از يون كلرايد در فرايند توليد EDCVCM جز لاينفك از فرايند مذكور در لايسنس هاي مختلف است كه به تناسب لايسنس راهكارهاي متنوعي (شامل : حذف رطوبت ˒استفاده از ممانعت كننده هاي خوردگي ˒...)در دستور كار قرار دارد.
پتروشيمي اروند در نظر دارد علاوه بر راهكارهاي متداول در زمينه راهكارهاي كاربردي و موثر تر امكان سنجي صورت پذيرد
4-     امكان سنجي بازيافت پساب واحد EDCVCM  :
شرح نياز : باتوجه به بحران هاي محيط زيستي و حفظ و صيانت از منابع حياتي منطقه ˓ پتروشيمي اروند در نظر دارد در خصوص بهينه ترين راهكارهاي موجود در خصوص تصفيه پساب و بازيافت مجدد پساب واحد مذكور  امكان سنجي صورت پذيرد
5-    امكان سنجي استفاده از پوشش هاي ضد آب در برج هاي خنك كننده
شرح نياز : درصد كارايي برج خنك كننده رابطه مستقيم با ميزان فولينگ و درصد تميزي برج  در ظرفيت ثابت واحد دارد با توجه به ماهيت مستعد آب كولينگ (دردماي 25تا 45درجه سانتي گراد ) در  رشد ميكروارگانيسم ها و احتمال تشكيل جلبك و خزه بر بدنه بتوني برج كه  ضمن تخريب بدنه در گذر زمان و كاهش ضريب انتقال حرارت به دليل  افزايش احتمال كولوني هاي بايو فيلم بر روي سطوح داخلي  كاهش عملكرد برج كولينگ و خوردگي هاي ميكروبي تجهيزات چرخه كولينگ و به موزات  افزايش مصارف كيميكال  بايو سايد (اكسنده و غير اكسنده )  و تعدد دوره تميزكاري برج  را سبب خواهد شد.
پتروشيمي اروند در نظر دارد  در خصوص امكان سنجي استفاده از پوشش هاي ضد آب بر روي بتون  با قابليت خود تميز شوندگي با شركت هاي دانش بنيان وارد همكاري گردد .

6-    بررسي روشهاي كاربردي در افزايش راندمان كوره هاي كراكينگ و افزايش طول عمر آنها
شرح نياز :  با توجه به اهميت ثبات ظرفيت كوره هاي كراكينگ در حفظ توليد و افزايش عمر كاري كوره كراكينگ روشهاي مرسو مي (مانند تزريق آنتي كك در قبل وحين عمليات وارتقا متريال پاپينگ كوره و...) وجود دارد
با عنايت به تجربه كوره هاي كراكينك الفيني و ماهيت كك تشكيل شده در اين فرايندها روشهاي مذكور مختص فرايند هاي اولفيني است
پتروشيمي اروند در نظر دارد در خصوص امكان سنجي وجود راهكارهايي در تحقق امر فوق با توجه به تفاوت ماهوي كك تشكيل شده در فرايند كراكينگ EDC صورت پذيرد
7-    بررسي راهكارهاي كاهش تشكيل رسوب بر روي فين هاي Air Fan ها
شرح نياز : آلودگي هاي اتمسفري طبيعي (مانند گرد و خاك و رطوبت و... ) و آلودگي هاي محيطي هاي صنعتي(مانند نشت سيال پروسسي و...) از عوامل ايجاد رسوبهاي مقاوم  بر روي سطوح بيروني ايرفن هاي حرارتي است كه در گذر زمان سبب كاهش عملكرد ايرفن ها و لزوم انجام تميزكاري سطوح در دسترس مي گردد
با توجه به معضلات تميزكاري (فيزيكي يا شيميايي)  مانند :موقعيت ايرفن هاي صنعتي (نصب در ارتفاعات بالا)و در دسترس نبودن تمام سطوح ، ريزش رسوبات بر روي تجهيزات حساس در حين تميزكاري و ...
پتروشيمي اروند در نظر دارد  در خصوص امكان ضد رسوب كردن سطوح خارجي فين هاي Air fan ها با شركت هاي دانش بنيان وارد همكاري شود  
8-    امكان سنجي تغيير تكنولوژي واحد كلريناسيون مستقيم (DC)
شرح نياز : كلريناسيون مستقيم اتيلن به عنوان يكي از روش هاي توليد EDC بخشي از واحد عملياتي EDC/VCM پتروشيمي اروند را شامل مي شود تكنولوژي هاي مورد استفاده در ايران شامل تكنولوژي دما پايين واكنش و دما بالا ست همراه با كاتاليست هاي متداول اين نوع واكنش  با توجه به ماهيت مستعد خوردگي كاتاليست سوسپانس در محيط واكنش شركت هاي لايسنس تدابير متفاوتي براي كاهش معضل خوردگي در طراحي لحاظ نموده اند از جمله تغيير نوع راكتور يا استفاده از كاتاليست با ماهيت غير خورنده و...
پتروشيمي اروند در اين راستا در خصوص امكان سنجي تغيير تكنولوژي واحد كلريناسيون مستقيم اعلام نياز مي كند

9-    رفع نشتي بصورت آنلاين از خطوط هيدروژن
 هيدروژن توليدي  با خلوص 99.8، دماي 90 درجه و فشار 280 ميلي بار ( تهيه چسب يا هر روش ديگر با حفظ شرايط ايمني ( با توجه به خاصيت انفجاري هيدرون ) در لاين هايي با جنسGRP/PP جريان دارد كه گاها به دلايل فرسودگي يا ترك در محل سرجوش ها نشتي مشاهده ميشود و به همين دليل براي رسيدن به شرايط مساعد براي از سرويس خارج نمودن واحد و تعمير اساسي نياز به اقدام موقت مي باشد
10-     رفع نشتي بصورت آنلاين از خطوط GRP حاوي گاز كلر با خلوص 98.5،دماي 90 درجه و فشار 240 ميلي بار 
11-    امكان سنجي فني  و اقتصادي و ارائه طرح توجيهي براي استفاده از ديگر منابع نمك موجود در كشور ( متناسب با طراحي واحد استحصال و شستشوي نمك و در صورت نياز پيش بيني تغييرات مورد نياز در تجهيزات
12- مانيتورينگ دماي تريستورهاي ركتيفاير الكترولايزرها
ركتيفايرهاي مربوط به الكترولايزرهاي واحد كلر آلكالي هر كدام 24 عدد تريستور در محيط پرنويز دارد كه مانيتورينگ دماي آنها به نحوي كه قابل ثبت ، ذخيره سازي ، نمايش ترند ، هشدار دهي هوشمند و امكان گزارش دهي و ... را در شرايط ايمن را داشته باشد مد نظر مي باشد .