بومي سازي
•    بومي سازي
سياست راهبردي پتروشيمي اروند در صورتي كه امكان تهيه اجناس و قطعات در داخل كشور وجود داشته باشد؛ حمايت از ساخت داخل و بومي سازي است و اداره پژوهش وفناوري با همراهي كميته ساخت داخل جهت تامين مواد شيمايي، اقلام و خدمات صنعتي پتروشيمي اروند از منابع توليدي داخل كشور با شرط كيفيت و قيمت قابل رقابت در مقايسه با ديگر تامين كنندگان خارجي استقبال مي نمايد. جزئيات فني اوليه مورد نياز براي هر مورد در ادامه آمده است. مراحل ارزيابي اوليه بسته به مورد انتخابي شامل آناليز خواص و تست در مقياس پايلوت مي باشد. در صورت تاييد، جهت تست ميداني اقدام خواهد شد.o    مواد شيميايي

1.هيدروكسي پروپيل متيل سلولز
مشخصات فني: ميزان متوكسي 27-30 درصد وزني و ميزان هيدروكسي پروپيل 6- 7/5 درصد وزني
كاربرد: عامل معلق ساز در فرآيند پليمريزاسيون توليدSPVC
نام تجاري: Methocell يا Metolose

2.پتاسيم پرسولفات
مشخصات فني: خلوص بالاي 99 درصد وزني
كاربرد: آغازگر در فرآيند پليمريزاسيون توليدEPVC
نام تجاري: KPS

3.آلكوتكس Alcotex 552 P
مشخصات ظاهري:  مايع غليظ  عسلي
مشخصات فني: polyvinyl alcohol
Density (20°C) : 1.08 g/cm3
درجه هيدروليز54-57درصد
فلش پوينت كمتراز 70درجه سانتيگراد
داراي 2درصد وزني متانول
 Molecular weight:  10000 – 12000 g/mol
ميزان استات59.6-62.5درصد
كاربرد: تنظيم تخلخل پودر محصول

4. Gohsenol KH 17  
مشخصات ظاهري:  پودر سفيد رنگ
مشخصات فني: Polyvinylacetate
داراي درصدخلوص كمتر از 94درصد
درجه هيدروليز بين 78.5-81.5درصد مولي
Melting point: 150-2300C
Flash point كمتراز70درجه سانتيگراد
 بالك دانسيته kg/l  0.3-0.7
كاربرد: تنظيم وكنترل اندازه ذرات پودر محصول

5.متوسل
نام تجاريF50 :  methocellيا metolose
مشخصات ظاهري:  پودر سفيد رنگ
مشخصات فني:  Hydroxypropyl methyl cellulose
 داراي 27-30 درصد وزني متوكسي
داراي 5.7-6درصد وزني هيدروكسي پروپيل
رطوبت زير 3درصد
بالك دانسيته   370 g/l
فيبر كوچكتر مساوي 3%
كاربرد: تنظيم وكنترل اندازه ذرات پودر محصول

o    كالا 

1)    …

o    خدمات
1)     ساخت ، تعمير و پوشش دهي آند و كاتدهاي الكترولايزرهاي كارخانه كلر آلكالي
شرح نياز: آندهاي تيتانيومي وكاتدهاي نيكلي با پوششي از آلياژ اكسيد فلزات با نام تجاري Mixed Metal oxides (MMO) در واحد كلر-آلكالي پتروشيمي اروند كاربرد دارند. ساخت ، تعمير ، پوشش دهي اين الكترودها به منظور  كاهش مصرف برق ،  افزايش دانسيته جريان ، كاهش ولتاژ سل ،  افزايش طول عمر ، فعاليت الكتروكاتاليستي و مقاومت به خوردگي بالا، كاهش ميزان كلرات و اكسيژن توليدي در محفظه آند مد نظر مي باشد

2)    ...