ارزش افزوده
•    ارزش افزوده

1)    مطالعه كامل و امكان سنجي فني و اقتصادي كامپاندينگPVC
شرح نياز: با توجه به قابليت توليد گريدهاي مختلف در پتروشيمي اروند و با توجه به تنوع از محصولات و كاربردهاي PVC، مي توان بازار جديدي براي فروش محصول نهايي PVC جهت كاربردهاي متنوع را دنبال كرد. لذا پتروشيمي اروند در نظر دارد به كامپاند سازي و توليد گرانول هاي آميزه سازي شده، به عنوان يك محصول مياني صنايع پايين دستي و صنايع بالا دستي روي آورد و بجاي صادرات خام پودر PVC، به عنوان محصول با ارزش افزوده بالاتر اقدام نمايد.

2)    هيدروژن مازاد
شرح نياز : پتروشيمي اروند نزديك به 2188 كيلوگرم بر ساعت هيدروژن توليد مي نمايد ( معادل 17100 تن هيدروژن با خلوص 99.8 (خشك) توليد مي كند ، حداقل هدر رفت ( ارسال به STACK ) 50 درصد مي باشد كه اغلب  تا 100 درصد افزايش دارد ، لذا به همين منظور امكان سنجي براي استفاده از بهينه انجام شده است ( فراهم نمودن شرايط مساعد براي استفاده در كوره هاي كراكينگ ، استفاده در سوخت بويلر ، پيل سوختي و ... ) ، لذا به همين منظور پتروشيمي اروند به دنبال شناسايي سرمايه گذار و مجري براي طرح هاي بررسي شده يا جديد پيشنهادي مي باشد