ارتباط با ما
ارتباط با ما

آدرس پستي شركت پتروشيمي اروند

آدرس مجتمع

استان خوزستان _ بندر امام خميني _ منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي _ سايت 3

صندوق پستي مجتمع

411 بندر امام خميني

كد پستي مجتمع

6357147761


آدر
س دفتر تهران

دفتر تهران _ ميدان هفت تير _ ابتداي خيابان كريم خان زند _ ساختمان شركت ملي صنايع پتروشيمي _ پلاك 46 _ طبقه نهم

كد پستي دفتر تهران

1584893117

شماره تلفن هاي عمومي

تلفخانه مجتمع

26000- 061521

فاكس دبيرخانه

26502-26501- 061521

روابط عمومي

26430- 061521

تلفن دفتر تهران

88310653 _ 88310654

فاكس دفتر تهران

88310655

                                          كارشناس فروش نقدي
06152126527
                                        كارشناس فروش اعتباري 06152126573
                                        كارشناس فروش صادراتي 06152126579-26568
                                          كارشناس امور حقوقي و پيمان ها
06152127288-27292 
                                          امور مالي
06152627286
                                          امور بازرگاني
06152127304

آدرس الكترونيكي

وب سايت

www.arvandpvc.ir

آدرس پست الكترونيكي

Info@Arvandpvc.ir