جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد خدمات اجراي عمليات باز سازي دفاتر و ادارات مختلف شرکت پتروشيمي اروند به مدت 14 ماه خورشيدي.
 • شماره : 24
 • تاریخ :
  1402/08/22
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند :  -
 • متن :
  خريد خدمات اجراي عمليات باز سازي دفاتر و ادارات مختلف شرکت پتروشيمي اروند به مدت 14 ماه خورشيدي.
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...