جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : آگهي فراخوان شناسايي و ارزيابي توليد کنندگان و تامين کنندگان مواد شيميايي واجد شرايط
 • شماره : 1951
 • تاریخ :
  1398/04/23
 • گروه : بهره برداري
 • تاریخ تحویل سند : 13 - 13
 • متن :
  شرکت پتروشيمي اروند در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي توليد کنندگان و تامين کنندگان مواد شيميايي واجد شرايط اقدام نمايد
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...