جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مزايده
 • عنوان : فروش اقلام ضايعاتي بصورت يکجا در هم و بدون تفکيک
 • شماره : 1
 • تاریخ :
  1398/05/20
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 1398/05/28 - 1398/06/03
 • متن :
  فروش اقلام ضايعاتي بصورت يکجا در هم و بدون تفکيک
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...