جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : مناقصات شماره 026-027-028
 • شماره : 26
 • تاریخ :
  1398/06/03
 • گروه : بهره برداري
 • تاریخ تحویل سند : 1398/06/06 - 1398/06/13
 • متن :
  مناقصات شماره 026-027-028
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...