جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خدمات اداري و امور دفتري واحد هاي ستادي و عملياتي شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال
 • شماره : 19
 • تاریخ :
  1399/05/05
 • گروه : خدماتي
 • تاریخ تحویل سند : 1399/05/07 - 1399/05/12
 • متن :
  خدمات اداري و امور دفتري واحد هاي ستادي و عملياتي شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...