جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : بازرسي کمي و کيفي محصولات شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال
 • شماره : 22
 • تاریخ :
  1399/06/31
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند : 1399/07/06 - 1399/07/09
 • متن :
  بازرسي کمي و کيفي محصولات شرکت پتروشيمي اروند به مدت يک سال
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...