جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : خريد عيب کابل برند MEGGER  مدل STX409-2000j موضوع ايندنت VAD-9940286 شرکت پتروشيمي اروند.
 • شماره : 38
 • تاریخ :
  1402/11/17
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند :  -
 • متن :
  خريد عيب کابل برند MEGGER  مدل STX409-2000j موضوع ايندنت VAD-9940286 شرکت پتروشيمي اروند.
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...