جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : تامين فلوميترهاي يوکوگاواي مجتمع طبق درخواست 9925011شرکت پتروشيمي اروند به مدت شش ماه
 • شماره : 37
 • تاریخ :
  1399/09/04
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 1399/09/05 - 1399/09/15
 • متن :
  تامين فلوميترهاي يوکوگاواي مجتمع طبق درخواست 9925011شرکت پتروشيمي اروند به مدت شش ماه
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...