جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان :  انجام عمليات بارگيري و حمل 5000 تن EDC ضايعاتي از سايت پتروشيمي فارابي و پتروشيمي اروند و انجام عمليات امحاء بدون بازگشت
 • شماره : 40
 • تاریخ :
  1399/09/06
 • گروه : بهره برداري
 • تاریخ تحویل سند : 1399/09/09 - 1399/09/12
 • متن :
   انجام عمليات بارگيري و حمل 5000 تن EDC ضايعاتي از سايت پتروشيمي فارابي و پتروشيمي اروند و انجام عمليات امحاء بدون بازگشت
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...