جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : انجام عمليات تثبيت بستر محوطه ترانسفورماتورهاي ضلع جنوبي ساختمان C800 و بهسازي محوطه هوپرهاي واحد شستشوي نمک شرکت پتروشيمي اروند
 • شماره : 46
 • تاریخ :
  1399/09/06
 • گروه : تعميرات و نگهداري
 • تاریخ تحویل سند : 1399/09/09 - 1399/09/12
 • متن :
  انجام عمليات تثبيت بستر محوطه ترانسفورماتورهاي ضلع جنوبي ساختمان C800 و بهسازي محوطه هوپرهاي واحد شستشوي نمک شرکت پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...