جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : فراخوان شناسايي پيمانکار معتبر  اين فراخوان صرفا جهت شناسايي مي باشد
 • شماره : 6
 • تاریخ :
  1399/09/08
 • گروه : بهره برداري
 • تاریخ تحویل سند : 1399/09/11 - 1399/09/22
 • متن :
  فراخوان شناسايي پيمانکار معتبر  اين فراخوان صرفا جهت شناسايي مي باشد
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...