جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : ترميم سقف ساختمانهاي 800.550.560 و سقف انبار محصول شرکت پتروشيمي اروند
 • شماره : 24
 • تاریخ :
  1399/10/15
 • گروه : ساخت و نصب
 • تاریخ تحویل سند : 1399/10/20 - 1399/10/24
 • متن :
  ترميم سقف ساختمانهاي 800.550.560 و سقف انبار محصول شرکت پتروشيمي اروند
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...