جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : شناسايي شرکتهاي واجد شرايط خريدار اسيد سولفوريک 85-79 درصد (اسيد سولفويک رقيق)
 • شماره : 1
 • تاریخ :
  1400/01/25
 • گروه : بهره برداري
 • تاریخ تحویل سند :  -
 • متن :
  شناسايي شرکتهاي واجد شرايط خريدار اسيد سولفوريک 85-79 درصد (اسيد سولفويک رقيق)
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...