جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : شناسايي شرکتهاي توانمند در خصوص بازيافت آلفا سلولز مصرفي و يا ساخت  ، مطابق شرح کار و مشخصات فني مندرج
 • شماره : 3
 • تاریخ :
  1400/02/04
 • گروه : بهره برداري
 • تاریخ تحویل سند :  -
 • متن :
  شناسايي شرکتهاي توانمند در خصوص بازيافت آلفا سلولز مصرفي و يا ساخت  ، مطابق شرح کار و مشخصات فني مندرج
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...