جزئیات مزایده و مناقصه
 • نوع : مناقصه
 • عنوان : شناسايي شرکتهاي توانمند در خصوص توليد کنندگان ماده شيميايي پاکسول -(810 ، PAXOL-810)
 • شماره : 5
 • تاریخ :
  1400/02/07
 • گروه : بهره برداري
 • تاریخ تحویل سند :  -
 • متن :
  شناسايي شرکتهاي توانمند در خصوص توليد کنندگان ماده شيميايي پاکسول -(810 ، PAXOL-810)
 • پیوست ها
 • دریافت پیوست...