مزایده ها و مناقصه ها
از تاریخ :
تا تاریخ :

عنوان تاریخ نوع
خريد 19250000 عدد پاکت کاغذي SPVC و 4000000 عدد پاکت کاغذي EPVC 1396/10/25مناقصه
خريد 125000 تخته جابو بگBig Bag 1396/10/16مناقصه
طراحي ، خريد، تامين متريال، ساخت، نصب و راه اندازي ،آسانسورهاي صنعتي،واحد کلر آلکالي 1396/08/24مناقصه
باز سازي ديچ هاي واحد EDC-VCM شرکت پتروشيمي اروند 1396/08/24مناقصه
خريد اقلام GRP-PVC-C جهت تعويض هدر آنوليت ترين 1 و2 واحد CA شرکت پتروشيمي اروند 1396/08/24مناقصه
طراحي، ساخت ، نصب و راه اندازي مکنده مرکزي ناحيه هاي 450و485 واحد PVC شرکت پتروشيمي اروند 1396/08/09مناقصه
خريد 900 تن ماده شيميايي متابي سولفيت 1396/07/26مناقصه
تهيه متريال و اجراي پوشش ضد حريق (Fire Proofing) پايه تجهيزات و سازه هاي فلزي 1396/07/16مناقصه
طراحي، خريد، نصب و راه اندازي کوره دوم پسماند مايع سوز شرکت پتروشيمي اروند 1396/06/25مناقصه
احداث ساختمان درمانگاه شرکت پتروشيمي اروند 1396/06/21مناقصه
مزايده ضايعات فلزي و غير فلزي (اسقاطي) 1396/05/30مزايده
تهيه، طبخ، سرو و توزيع غذاي کارکنان پتروشيمي اروند به مدت يک سال 1396/05/15مناقصه
خريدGRP/PVC-C مربوط به هدر آنوليت واحد CA براي مدت 6 ماه 1396/03/27مناقصه
خريد 200تن ماده شيميايي DDS-65 در مدت زمان چهار ماه 1396/03/24مناقصه
خريد تعداد 170000 پالت پلاستيکي،خريد 360000 کيلو گرم رول شرينگ،خريد 5000 تن کربنات سديم سبک 1396/03/04مناقصه
اجراي خط لوله EYE WASH واحدهاي مجتمع در مدت زمان 10 ماه تمام خورشيدي 1396/02/30مناقصه
اجراي عمليات آسفالت نقاط پراکنده در سطح مجتمع پتروشيمي اروند به مدت 6 ماه 1396/02/30مناقصه
ساخت دو دستگاه مبدل حرارتي از نوع PLATE TYPEواحد CA بخش تغليظ کاستيک 1396/02/26مناقصه
جمع آوري ضايعات صنعتي و غير صنعتي و انتقال ضايعات به سلويج وخارج از مجتمع شرکت پتروشيمي اروند 1396/01/06مناقصه
ارائه خدمات عمومي (شامل امور دفتري، آبدارخانه و مهمانسراها ) تنظيفات غير صنعتي و فضاي سبز شرکت پتروشيمي اروند 1396/01/06مناقصه
خريد 7000 تن کربنات سديم جهت واحد CA 1395/10/16مناقصه
خريد،طراحي اصولي،طراحي تفصيلي،تامين تجهيزات،عمليات اجرايي و نصب و راه اندازي يک پکيج Recycle Gas Compressor و تأسيسات جانبي آن 1395/09/24مناقصه
انجام عمليات بازرسي و مديريت پسماندهاي شرکت پتروشيمي اروند توسط بازرس معتمد محيط زيست 1395/07/07مناقصه
اندازه گيري کمي و کيفي آلاينده هاي پساب شرکت پتروشيمي اروند بصورت روزانه توسط آزمايشگاه معتمدمحيط زيست 1395/07/04مناقصه
تهيه، طبخ، سرو و توزيع غذاي کارکنان پتروشيمي اروند 1395/06/29مناقصه
عمليات بهره برداري ، نگهداري و تعميرات (نت) واحد شستشوي نمک 1395/05/16مناقصه
تجديد مناقصه نگهداري و تعميرات (نت) واحدهاي عملياتي ، بهره برداري واحدهاي بسته بندي PVC و انجام تنظيفات صنعتي مجتمع 1395/05/04مناقصه
خريد فوم آتشنشاني و امحاء فوم هاي موجود در مخازن نگهداري 1395/04/27مناقصه
نگهداري و تعميرات واحدهاي عملياتي ، بهره برداري و تعمير و نگهداري واحدهاي بسته بندي PVC و تنظيفات صنعتي مجتمع طبق اسناد مناقصه 1395/03/11مناقصه