سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم دوشنبه 25 تیر 1403

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 5 میلیون ریال (شامل تعداد 5،000سهم عادی با نام به ارزش اسمی هر سهم 1،000ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 000 , 12 میلیارد ریال (شامل تعداد 000 , 12 میلیون سهم عادی با نام به ارزش اسمی هر سهم 1،000ریال) در پایان سال مالی منتهی به 30/12/1399 افزایش یافته است.

 

جدول شماره  (1):  تغییرات سرمایه شرکت

محل افزایش سرمایه

سرمایه جدید

(میلیون ریال)

درصد افزایش

تاریخ افزایش سرمایه

مطالبات و آورده نقدی سهامداران

30،000

000 , 6

24/02/1382

مطالبات و آورده نقدی سهامداران

400،000

233 , 1

30/12/1383

مطالبات و آورده نقدی سهامداران

4،000،000

900

01/03/1398

مطالبات و آورده نقدی سهامداران

12،000،000

200

15/07/1399

 

 

جدول شماره  (2): سهامداران شرکت در پایان سال مالی منتهی به 30/12/1399 و تاریخ تایید گزارش

ردیف

نام سهامدار

30/12/1399

تعداد سهام

درصد سهام

1

شرکت  صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سهامی عام)

9،479،997،000

79

2

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا ( سهامی عام)

2،399،999،000

20

3

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ( سهامی عام)

000 , 000 , 120

1

4

شرکت پتروشیمی بندرامام ( سهامی خاص)

000 , 1

0

5

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ( سهامی خاص)

000 , 1

0

6

شرکت فجر انرژی خلیج فارس ( سهامی عام)

000 , 1

0

7

شرکت نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)

000 , 1

0

جمع

000 , 000 , 000 , 12

100

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
تنظیمات قالب