ايمني
ايمني
ايمني
اين امور جهت بالا بردن سطح فرهنگ ايمني اقدامات زير را انجام داده است
1.    برگزاري كلاسهاي آموزش ايمني عمومي واختصاصي
2.    تهيه بروشور و جزوه آموزشي
3.    مسابقات ايمني بهداشت محيط زيست
4.    پخش فيلم هاي آموزشي بررسي حوادث فرايندي و غير فرايندي
برگزاري كلاسهاي آموزش ايمني عمومي واختصاصي
آموزش در ۳ رده پيمانكاران ، كاركنان سايت وسرپرستان به صورت مجزا ارائه ميشود ظرفيت كلاس آموزشي ۳۵ نفر ميباشد وبه تجهيزات صوتي وتصويري و كامپيــــوتر و ويدئو پرژوكتور  مجهز مي باشد.
دوره ايمني عمومي بصورت روزانه براي كليه پرسنل جديد و بازديد كنندگان قبل از ورود به مجتمع صورت ميگيرد
در كلاسها موارد ذيل  تدريس ميشود :
كلاسهاي دائر در اداره HSE
1.    ايمني عمومي
2.    بررسي حوادث صنعتي
3.    ايمني داربست بندي
4.    پروانه كار
5.    MSDS
6.    عمليات آتش نشاني
7.    آموزش استفاده از دستگاه تنفسي
8.    آموزش اطفاء حريق
9.    واكنش در شرايط اضطراري
10.    ايمني ماشين آلات صنعتي
كارها و اقدامات انجام شده توسط كارشناسان ايمني
1.    ۱.سايت ويزيت و نظارت بر صدور پرميت و همچنين نظارت بر پروانه هاي راديوگرافي
2.    شناسايي و ارزيابي خطرات شغلي
3.    صدور شناسنامه خودرو و معاينات فني خودروهاو صدور گواهي نامه داخلي
4.    نصب تابلوهاي ترافيكي و كنترل تردد خودروها در سطح سايت
5.    شركت در مانور اطفاء حريق و بستن راهها و باز نمودن جاده اصلي ارتباطي و گشت در مسير مانور
6.    نظارت بر جوشكاري و كارهاي گرم بصورت موردي و آموزش حضوري در خصوص رفع اشكال در صدور پرميت
7.    شناسايي موارد ناايمن سايت و هماهنگي هاي لازم جهت رفع موارد با مسئولين مربوطه
8.    جمع آوري كپسولهاي بلا استفاده درون سايت
9.    جمع آوري داربست هاي بلا استفاده در سايت.
10.    نوشتن شعارهاي ايمني در نقاط مختلف سايت
11.    معرفي افراد برتر ايمني و اهداء تقديرنامه وهديه
12.    نصب تابلو MSDS مواد شيميايي در ورودي واحد ها
13.    تأكيد و پيگيري در خصوص استفاده از كمر بند ايمني بند در ارتفاع جهت پيشگيري از حوادث
14.    سازماندهي پرسنل ايمني پيمانكار در خصوص اهداف و انجام امور محوله ايمني در محيط كار
15.    كنترل ايمني كارگاه و اعزام پرسنل جديدالاستخدام به كلاسهاي آموزش ايمني
16.    بررسي TSR  هاي شركت از نظر ايمني
17.    انجام مطالعات HAZOP  و بازبيني اين اسناد طي بازه هاي تعيين شده
18.    تهيه و نصب تابلو هاي MSDS مواد شيميايي در ورودي واحد جهت آگاهي پرسنل
19.    برگزاري دوره هاي بازآموزي پروانه كار و صدور گواهينامه
20.    تهيه و توزيع و آموزش نحوه صحيح انجام كارها و فعاليت هاي سازماني از نظر HSE در قالب دستورالعمل هاي مورد نياز
21.    مديريت ريسك به منظور شناسائي، ارزيابي و انجام اقدامات لازم در جهت كاهش اثرات ريسك در قالب روش اجرائي شناسايي و ازريابي ريسك
22.    مديريت تغييرات به منظور كنترل و انطباق كليه تغييرات از منظر HSEE
23.    پايش و اندازه گيري HSEE مطابق روشهاي اجرائي مدون
24.    واكنش در شرايط اضطراري، تدارك تجهيزات و تمرين آمادگي در شرايط اضطراري مطابق روش اجرايي
25.   تعيين كاربري هاي انرژي بارز، مديريت مصرف و پايش عملكرد انرژي تجهيزات بارز، جاري سازي و پيشرفت قوانين و الزامات انرژي و تعيين فرصت هاي بهبود
26.   شناسايي و تعيين  افراد موثر بر عملكرد كاربري‌هاي انرژي بارز و نيازهاي آموزشي ايشان، ملاحظات انرژي در خريدها اقلام بارز و تغييرات و طراحي‌هاي جديد، اقدامات لازم براي كاهش و كنترل ريسك‌هاي انرژي، شاخص‌هاي عملكرد و خطوط مبناي انرژي

ارتباط فرآيند HSEE  با استانداردهاي IMS:
استاندارد ISO 14001 ويرايش 2015
استاندارد OHSAS 18001 ويرايش 2007
استاندارد ISO 50001 ويرايش2018
استاندارد ISO 9001 ويرايش 2015:
بندهاي عمومي (General Clauses):
4-1 : درك سازمان و بافت آن
4-2 : درك نيازها و طرف هاي ذينفع
4-4 : سيستم مديريت كيفيت و فرآيندهاي آن
5 : شامل تعهد و رهبري، خط مشي سازمان و درك و ابلاغ مسئوليت ها و اختيارات
6-2 : اهداف كيفيت و طرح ريزي جهت دستيابي به آنها
6-3 : طرح ريزي تغييرات بصورت سيستماتيك
7-1 : تعيين منابع لازم جهت استقرار، پياده سازي، نگهداري و بهبود مداوم QMS شامل زيرساخت زيرساخت، محيط اجراي فرآيند و دانش سازماني
7-3 : آگاهي كاركناني كه تحت كنترل سازمان كار مي كنند
7-5 : اطلاعات مستند شامل موارد الزام شده استاندارد ISO 9001:2015 و الزامات سازمان كه براي اثر بخشي QMS لازم شمرده مي شوند
9-1 : پايش، اندازه گيري، تحليل و ازريابي عملكرد
10 : بهبود شامل پيشگيري، اصلاح و اقدام اصلاحي و بهبود مداوم در راستاي كفايت و اثربخشي QMS
ارتباط فرايند مديريت HSEE با مدل تعالي EFQM ويرايش 2013:
3 : اين فرايند كاركنان خود را ارج مي نهد و فرهنگي ايجاد ميكند كه تحقق منافع متقابل اهداف فردي و سازماني را ميسر مي سازد. همچنين قابليت هاي كاركنان خود را توسعه داده و عدالت و برابري را ترويج مي دهد. اين فرايند به گونه اي از كاركنان خود مراقبت كرده  با آنها ارتباط برقرار تموده و ايشان را مورد تشويق و تقدير قر ار مي دهد كه انگيزه و تعهد لازم در كاركنان ايجاد شده و آنها را قادر ميسازد تا از مهارت و دانش خود در جهت منافع سازمان استفاده كنند.
4ج : اين فرايند استفاده از دارايي هاي مشهود، شامل ساختمان ها، تجهيزات و مواد را بهينه نموده و به طور اثر بخشي چرخه عمر و امنيت فيزيكي آنها را مديريت مي نمايد. پيامد عمليات، چرخه عمر محصول و خدمات خود بر سلامت عمومي، ايمني و محيط زيست را اندازه گيري مي كند.
4د : فن اوري براي پشتيباني از تحقق استراتزي مديريت مي شود. فناوري هاي نوين و نو ظهور را با توجه به تاثيرشان بر عملكرد و قابليت هاي سازماني و محيط زيست شناسايي و ارزيابي مي نمايد.
5الف : اين فرايند اطمينان حاصل مي نمايد از اينكه صاحبان فرايند، نقش و مسئوليت خود را در ايجاد، نگهداري و بهبود فرايند ها درك مي كنند. فرايندها به منظور بهينه سازي ارزش براي ذينفعان مديريت مي شود. مجموعه اي از شاخصهاي معنا دار عملكرد فرايند و اندازه گيري هاي مرتبط ايجاد شده و از اين طريق اثر بخشي و كارايي فرايندهاي كليدي و اثر آنها در كمك به تحقق اهداف استراتژيك سازماني را بازنگري مي نمايند.
8 : نتايجي كه نيازها و انتظارات ذينفعان مرتبط در جامعه را برآورده نموده و يا فراتر از آنها مي رود را بدست آورده و حفظ مي كند.
8ب : شاخص هاي عملكردي دروني كه توسط سازمان به منظور پايش، درك، پيش بيني و بهبود عملكرد سازمان و پيش بيني تاثير آنها بر برداشت هاي ذينفعان مرتبط در جامعه، مورد استفاده قرار مي گيرند.