اطلاعات سهامداران
اطلاعات سهامداران

سرمايه شركت در بدو تاسيس مبلغ 5 ميليون ريال (شامل تعداد 5،000سهم عادي با نام به ارزش اسمي هر سهم 1،000ريال) بوده كه طي چند مرحله به شرح زير به مبلغ 000 , 12 ميليارد ريال (شامل تعداد 000 , 12 ميليون سهم عادي با نام به ارزش اسمي هر سهم 1،000ريال) در پايان سال مالي منتهي به 30/12/1399 افزايش يافته است.

 

 

 

جدول شماره  (1):  تغييرات سرمايه شركت

محل افزايش سرمايه

سرمايه جديد

(ميليون ريال)

درصد افزايش

تاريخ افزايش سرمايه

مطالبات و آورده نقدي سهامداران

30،000

000 , 6

24/02/1382

مطالبات و آورده نقدي سهامداران

400،000

233 , 1

30/12/1383

مطالبات و آورده نقدي سهامداران

4،000،000

900

01/03/1398

مطالبات و آورده نقدي سهامداران

12،000،000

200

15/07/1399

 

 

 

جدول شماره  (2): سهامداران شركت در پايان سال مالي منتهي به 30/12/1399 و تاريخ تاييد گزارش

رديف

نام سهامدار

30/12/1399

تعداد سهام

درصد سهام

1

شركت  صنايع پتروشيمي خليج فارس ( سهامي عام)

9،479،997،000

79

2

شركت گروه پتروشيمي تابان فردا ( سهامي عام)

2،399،999،000

20

3

شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان ( سهامي عام)

000 , 000 , 120

1

4

شركت پتروشيمي بندرامام ( سهامي خاص)

000 , 1

0

5

شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي ( سهامي خاص)

000 , 1

0

6

شركت فجر انرژي خليج فارس ( سهامي عام)

000 , 1

0

7

شركت نفت و گاز صبا كارون (سهامي خاص)

000 , 1

0

جمع

000 , 000 , 000 , 12

100